Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Post- ja prepositiot eli adpositiot > Adpositioina esiintyvät sanat > Substantiivilähtöisiä postpositioita > § 693 Postpositiolauseke vs. substantiivilauseke

§ 693 Postpositiolauseke vs. substantiivilauseke

Substantiivi hahmottaa olion tai entiteetin, adpositio taas hahmottaa suhteen olioiden tai entiteettien välille. On kuitenkin huomattava määrä substantiiveja, jotka taivutusmuotoisina ja genetiivimääritteen kanssa muodostavat kiteytyneempiä metaforisia lausekkeita. Tällaiset lausekkeet ilmaisevat mm. osaa jostakin kokonaisuudesta, suhteellista sijaintia tai yhteyttä, esim. jonkin ~ jonkun päällä, kannoilla, äärellä, ansiosta, niin että niitä voi pitää postpositionaalisina suhdetta merkitsevinä lausekkeina. Esimerkkejä ilmaustyypeistä, joissa substantiivit ovat postpositioiden lähteinä, on asetelmassa 117.

Asetelma 117: Substantiivi postposition lähteenä

Osa elollisesta oliosta

 
hammas, häntä, jalka, kainalo, kanta, (kinner), korva, koura, kuve, kynsi, nenä, niska, nokka, poski, pää, rinta, suu, silmä, selkä, varsi
 
olla joukon hännillä, olla ihmisten jaloissa, juosta jonkun kannoilla, lähteä viiden korvilla, kävellä tien poskessa, nauttia olutta saunan päälle, olla tiensä päässä, saapua illan suussa, kirjoittaa matkan varrelta

Osa elottomasta entiteetistä

 
etuosa, nurkka, kulma, laita, puoli, puite, sivu, reuna, ääri, keski‑, taka‑, ulko- ja sisäosa, alku- ja loppupuoli, perä, pinta, pohja
 
norkoilla eduskuntatalon kulmilla, hikoilla työnsä ääressä, olla uransa alussa, resepti syntyi perinteen pohjalta

Alue, paikka

 
kohta, paikka, sija, taho, tienoo, tie, tila, väli
 
työttömien kohdalla, lomailla Enon tienoilla, tulla kolmen paikkeilla, joutua jonkun tielle, tulla jonkun tilalle ~ sijaan, työskennellä taukojen välissä

Muu abstraktio

 
aika, ansio, apu, armo, arvo, johto, joukko, korkeus, kustannus, lupa, merkki, mieli, muoto, nimi, noja, näkökulma, osa, pari, peruste, piiri, seura, seuraus, suhde, tapa, tapaus, toimi, tuki, turva, uhka, valo, valta, vara, varjo, voima, välitys
 
selvitä jonkun ansiosta, jonkun avulla, nauraa jonkun kustannuksella, toimia demokratian nimissä, opiskelijoiden piirissä esiintyvää levottomuutta, ostovoima vähenee laman seurauksena, tauti leviää hyttysten välityksellä

Sanat, joita käytetään sekä substantiiveina että postpositioina, muodostavat läpinäkyvyytensä suhteen jatkumon. Toisessa päässä ovat postpositiot, joiden semanttinen yhteys vastaavaan substantiiviin on hävinnyt, esim. kautta : kausi, tähden : tähti. Toisessa päässä taas ovat sellaiset taivutusmuotoiset sanat, joilla on myös täysparadigmaista substantiivikäyttöä, esim. juuri, kohta, piiri, pää, rinta, tie, tuki, varjo.

Vaikka rajaa genetiivimääritteellisen substantiivilausekkeen ja postpositiolausekkeen välille ei voi aina yksiselitteisesti vetää, yleistävä erottelu on mahdollista. Paikallissijainen sana, jolla on periaatteessa täysi substantiivin taivutus, on lauseyhteydessä tulkittavissa postpositioksi, jos se toimii genetiivimuotoisen etulaajennuksensa kanssa adverbiaalina eikä voi saada muita laajennuksia, ei myöskään kongruoivaa määritettä. Sana on silloin ei-referentiaalisessa käytössä: juosta lapsen perässä ~ *lapsen välittömässä perässä ~ *lapsen aivan perässä. Osoitus sanan käytöstä substantiivina on puolestaan se, että se voi saada kongruoivan määritteen lisäksi omistusta tai kuuluvuutta ilmaisevan genetiivimääritteen:

 
Postpositiolauseke:Ministeri käveli presidentin rinnalla. | – – ryhmässä on sodan jalkoihin jääneitä naisia ja lapsia. (l) ~ *sodan likaisiin jalkoihin | Kaksi lasta, vanhempikin vasta viiden korvissa, juoksenteli ympäriinsä kapakassa. (l) | Menestystä mitataan monenlaisten asioiden valossa. (l) | Ns. korvauksen piirissä olevia pakolaisia on Hämeessä nyt noin 900. (l) | Olen periaatteessa kansanäänestyksen kannalla, – –. (l)
 
Substantiivilauseke:Vauva hymyili äidin rinnalla. | – – kolmiloikkaaja kompuroi Paavo Lipposen isoihin jalkoihin – –. (l) | – – ulkomaalaisten korvissa Nokia ei kuulosta suomalaiselta, vaan japanilaiselta. (l) | Naiset eivät rakasta välttämättä miestä, joka kynttilän valossa ratkaisevien sanojen kohdalla kaivaa esiin kännykkäpuhelimensa ja soittaa äidilleen. (l) | SVUL:n Hämeen piirissä on jäsenseuroja lähes 370 – –. (l) | Samalla kannalla olivat Baltian maiden ulkoministerit. (l)

Suhteessa on poikkeuksellinen substantiivilähtöiseksi adpositioksi: se on prepositio ja saa illatiivitäydennyksen: Internet tulee aina olemaan edullinen suhteessa saatuihin kontakteihin (l).

Osa nominivartaloisista sanoista toimii paitsi substantiivina ja postpositiona myös adverbina, esim. välissä, perässä.

Huom. Metaforisen idiomin ja postpositiolausekkeeksi muotoutuneen ilmauksen välillä ei ole jyrkkää eroa. Esimerkiksi ilmauksessa joutua ihmisten hampaisiin lauseke ihmisten hampaisiin on selvemmin idiomi, koska ilmaus on esiintymäympäristöltään rajoittunut; lähinnä kyseeseen tulevat ihmiset tai ihmisten instituutiot, kun taas esim. joutua susien hampaisiin saa vain konkreettisen tulkinnan. Idiomikaan ei voi kiteytyneisyytensä vuoksi aina saada omaa kongruoivaa määritettä: *joutua ihmisten likaisiin hampaisiin.

Postpositioksi ei katsota sanaa, jolla on kongruoiva määrite; näin esim. lauseke toiselta puolelta on NP. Erityisesti instruktiivi- ja partitiivisijaiset sanat voivat kuitenkin saada myös kongruoimattoman määritteen, esim. toiselta puolen, tällä kertaa; tällaiset muodostavat epätyypillisen NP:n (» § 1303).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Yleistä

Adpositioilmausten merkityssuhteita

Adpositioiden muoto

Adpositioina esiintyvät sanat

Post- ja prepositiolauseke

Rajankäyntejä: Adpositioita ja partikkeleita

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot