Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Post- ja prepositiot eli adpositiot > Post- ja prepositiolauseke > Prepositio, postpositio, adpositio > § 701 Täydennys edellä ja/tai jäljessä

§ 701 Täydennys edellä ja/tai jäljessä

Huomattava osa adpositioista on vain postpositioina, pienempi osa pelkkinä prepositioina käytettäviä. Tällaiset ovat ensisijaisesti tyyppiä genetiivitäydennys + postpositio, esim. puun juurella, ministerin luona, hetken kuluttua, harvemmin tyyppiä partitiivitäydennys + postpositio, esim. meitä kohtaan, perustuksiaan myöten, tai prepositio + partitiivitäydennys: vastoin tahtoaan. Infiniittisistä adpositioista postpositioita ovat pitäen, nähden, mennessä, kuluttua, kuluessa.

Osa adpositioista esiintyy niin pre- kuin postpositioinakin. Ne ovat yleensä sanoja jotka esiintyvät myös adverbeina. Eräät niistä saavat etuasemaisen genetiivi- ja jälkiasemaisen partitiivitäydennyksen, esim. kylän keskellä, keskellä kylää; eräillä on lisäksi partitiivimuotoinen etutäydennys mahdollinen: kylän lähellä, lähellä kylää, kylää lähellä. On myös sellaisia sanoja, jotka saavat kummalle puolelleen hyvänsä genetiivi- (sormien läpi, läpi sormien) tai partitiivitäydennyksen (pitkin polkua, polkua pitkin). Valtaosa infiniittilähtöisistä adpositioista voi esiintyä sekä pre- että postpositiona, esim. siitä huolimatta, huolimatta siitä. Asetelma 118 esittää tiivistelmän täydennysten sija- ja sijaintivaihtoehdoista adpositiolausekkeiden rakenteen näkökulmasta. Tässä jaksossa (» § 702705) tarkastellaan adposition ja sen täydennyksen järjestystä niiltä osin kuin sillä on vaikutusta ilmauksen merkitykseen.

Asetelma 118: Täydennysten sija- ja sijaintivaihtoehdot PP:ssä
GEN + P   kuusen juurella, ministerin luona, hetken kuluttua
GEN + P ~
P + GEN
» § 702  sormien läpi
läpi sormien
GEN + P ~
P + PAR
» § 704  kylän keskellä
keskellä kylää
GEN/PAR + P ~
P + PAR
» § 703  kylän/kylää lähellä
lähellä kylää
PAR + P   meitä kohtaan, perustuksiaan myöten
PAR + P ~
P + PAR
» § 705  polkua pitkin
pitkin polkua
GEN/PAR + P ~
P + GEN/PAR
» § 703  maailman/taloa ympäri
ympäri maailman/taloa
P + GEN ~
NOM/PAR + P
» § 694  sitten viime tiistain
hetki/vuosia sitten (myös: kauan sitten)
ILL   siihen katsoen, tähän verrattuna, siihen mennessä
ELA   siitä huolimatta, riippumatta muista, alusta pitäen
ABL   juhannukselta alkaen, 1900-luvulta lähtien
NOM   opettaja mukaan lukien

Genetiivitäydennyksen yleisin paikka on edussanan edellä (» § 702), partitiivitäydennys taas sijaitsee vapaammin adposition edellä tai jäljessä (» § 705). Muunsijaisten täydennysten yleisin paikka on jälkiasema. Muiden kuin partitiivi- ja genetiivitäydennyksisten adpositioilmausten välillä ei ole merkityseroa pre- ja postpositiokäytön välillä.

Jos adposition täydennyksenä on lauseenalkuinen relatiivipronomini, muutoin prepositiona käytettävä sana sijoittuu relatiivisanan jälkeen. Esimerkiksi ilman on relatiivipronominitäydennyksen kanssa postpositio: Suomi on vähän kaukainen, kylmä ja kallis Venäjän rajamaa, jota ilman Euroopan unioni olisi vallan mainiosti tullut toimeen jatkossakin (l).

Huom. Eräät postpositiot saattavat riimityksen vaatimuksesta esiintyä prepositioina mm. laulujen sanoissa: luona vanhan veräjän, varrella virran, kanssasi sun.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Yleistä

Adpositioilmausten merkityssuhteita

Adpositioiden muoto

Adpositioina esiintyvät sanat

Post- ja prepositiolauseke

Rajankäyntejä: Adpositioita ja partikkeleita

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot