Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Post- ja prepositiot eli adpositiot > Adpositioina esiintyvät sanat > Infiniittilähtöisiä adpositioita > § 695 Adpositiolauseke vs. infiniittilauseke

§ 695 Adpositiolauseke vs. infiniittilauseke

Infiniittinen verbinmuoto täydennyksineen voi tietyssä adverbiaalisessa käytössään kiteytyä adpositiolausekkeeksi, esim. johonkin mennessä, jostakin lukien, jostakin riippuen ja jotakin laskematta. Samalla infiniittisellä muodolla on kuitenkin myös varsinaista verbikäyttöä.

 
Adpositiolauseke: Tulen [iltaan mennessä]. | – – korkotulojen verokanta korotetaan 29 prosenttiin [vuodesta 2000 lukien] koko vaalikauden ajaksi. (L) | Platon kuvaa sielunvaellusta. Aiemmasta elintavasta riippuen ihminen syntyy seuraavassa elämässä tietynlaisena eläimenä: – –. (l) | Varmasti kaikkien mummot ja ukit ovat säännöllisempiä kirkonkävijöitä kuin he itse, jälleen poikkeuksia laskematta. (yo)
 
Infiniittilauseke: [Töihin mennessä] moni miettii työasioita. | Lehtisalit ovat olleet suosittuja, ja kirjastoissa vietetään aikaa [lehtiä lukien], opiskellen tai musiikkia kuunnellen, – –. (L) | – – miehet kurottuivat maahan hevosten selästä riippuen kiinni niiden harjoista – –. (K) | Tämä orkesteri harjoittelee laskematta minuutteja tai tunteja. (l)

Adpositiolausekkeessa verbin merkitys on eriytynyt, kun taas infiniittisessä lausekkeessa voi olla kysymys verbin mistä hyvänsä merkityksestä. Infiniittisen verbinmuodon subjektisuhteet ovat selvät: subjektiksi voidaan tulkita hallitsevan rakenteen subjekti, esim. orkesteri harjoittelee laskematta minuutteja (’…orkesteri ei laske…’). Ero adpositio- ja infiniittisen lausekkeen välillä on kuitenkin liukuva.

Infiniittisen adposition täydennyksellä on sama muoto kuin kyseisen verbin täydennyksellä muutenkin. Koska verbi kuitenkin kiteytyy adpositioksi yhdessä käytössään, täydennyksen muodossa voi olla vähemmän vaihtelua; esim. adpositio koskien saa aina partitiivitäydennyksen, vaikka verbillä koskea on myös illatiivitäydennys (koskea johonkin). Infiniittisestä verbinmuodosta leksikaalistuneet adpositiot ilmaisevat ensisijaisesti temporaalisia tai kausaalisia suhteita, mutta myös vertailevia tai konsessiivisia:

 
Infiniittisinä adpositioina käytettäviä sanoja:
oloista huolimatta ~ riippumatta | siihen katsomatta | opettajaa lukuun ottamatta | alusta ~ 1900-luvulta alkaen ~ laskien lukien ~ lähtien ~ pitäen | asiasta johtuen ~ riippuen | asiaa koskien | asiaan liittyen, perustuen | siihen katsoen ~ nähden | pienetkin mukaan lukien | tähän verrattuna ~ suhteutettuna | viikon kuluttua ~ kuluessa | huomiseen ~ 2030-luvulle mennessä

Infiniittisiä adpositioita ovat tyypit huolimatta (» § 696), kuluttua (» § 697), alkaen (» § 698) sekä kuluessa (» § 697). Tyypillisesti infiniittisen adposition täydennys voi edeltää tai seurata lausekkeen edussanaa. Lausetäydennyksen yhteydessä adpositio sijaitsee usein pronominin ja lauseen välissä (» § 14021403).

 
Liki 30-henkisen ryhmän tuominen hotelliin myöhään lauantai-iltana sujui hyvin siitä huolimatta, että hotellin ravintolat suorastaan pursusivat pikkujouluväkeä. (l) | – – minun täytyy pyrkiä tässä produktiossa niin hyvään tulokseen kuin pystyn – siihen katsomatta, että jotkut laulut Catsissa ovat kenties heppoisia. (l) | Aivan kaikki asiat eivät ole vielä paikoillaan, mutta ilmestyvät kyllä siihen mennessä, kun niitä tarvitaan. (E)

Huom. Sellaiset infiniittiset rakenteet kuin kaikkien nähtävillä ~ saatavilla ~ ulottuvilla; kuultavissa ~ nähtävissä ~ saatavissa ~ ulottuvissa ovat adpositiolausekkeen kaltaisia. Niiden genetiivijäsen hahmottuu kuitenkin enemmän infiniittisen verbinmuodon subjektiksi, joten näitä rakenteita ei lueta adpositiolausekkeiden joukkoon (» § 1585). Sen sijaan sana lähettyvillä ei ole verbin infiniittimuoto, *lähettyä (vrt. ulottuaulottuv‑), vaan tulkittavissa postpositioksi ja adverbiksi: – – jossain Göteborgin lähettyvillä on huhujen mukaan Nääs-niminen paikkakunta (l); Onko tässä taloja lähettyvillä? kysyn (k).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Yleistä

Adpositioilmausten merkityssuhteita

Adpositioiden muoto

Adpositioina esiintyvät sanat

Post- ja prepositiolauseke

Rajankäyntejä: Adpositioita ja partikkeleita

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot