Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Post- ja prepositiot eli adpositiot > Adpositioina esiintyvät sanat > Infiniittilähtöisiä adpositioita > § 696 Huolimatta-tyypin adpositiot

§ 696 Huolimatta-tyypin adpositiot

Huolimatta-tyyppi on leksikaalistunut MA-infinitiivin abessiivimuoto, joka on merkitykseltään kontrastiivinen tai konsessiivinen. Täydennys on partitiivissa poissulkevuutta merkitsevän lukuun ottamatta ‑sanaliiton tapauksessa (a), elatiivissa konsessiivisten sanojen huolimatta, riippumatta yhteydessä (b) ja illatiivissa sanan katsomatta yhteydessä (c).

(a)
En tehnyt mitään muuta kuin luin syömistä ja kävelyä lukuun ottamatta. (k) | DeskJet 690C käyttää samoja kasetteja kuin edeltäjänsä, lukuun ottamatta uutta lisävärisäiliötä. (l)
(b)
– – kaikesta hienoudestaan huolimatta elektroniikassa on myös huonoja puolia (yo) | Huolimatta mammuttimaisista teollisuusprojekteista, vientikaupan kasvusta ja kaikenlaisen taloudellisen toimeliaisuuden lisääntymisestä sadasta brasilialaisesta kahdeksan rikkainta kuluttaa saman verran kuin loput 92 yhteensä. (l) | Kaikki äidinkielestä riippumatta taisivat ymmärtää keskustelun sisällön. (k)
(c)
– – jokainen saa sellaisen arvon kuin ansaitseekin, sukupuoleen katsomatta. (l)

Vaikka mAttA-aineksen sisältävät adpositiot esiintyvät sekä täydennyksensä edellä että jäljessä, postpositiokäyttö on selvästi yleisempää, katsomatta-sanalla yksinomaista. Merkitys- tai tyylieroa pre- ja postpositiokäytön välillä ei juurikaan ole. Peruste jomman kumman vaihtoehdon valinnalle on pikemminkin rakenteen raskaus: pitempi infiniittilauseke- tai lausetäydennys on yleensä jälkiasemassa (d). Sijaintiin vaikuttavat myös muut tekstuaaliset syyt.

(d)
Yhtyeen työskentely on verrattoman jouhevaa huolimatta siitä, että sen jäsenet työskentelevät yhdessä vain periodiluonteisesti. (l) | Riippumatta siitä, erotettiinko Postipankin johto syyttä tai syystä, riippumatta presidentti Koiviston mahdollisista motiiveista käyttää tulinen puheenvuoronsa, Koiviston ulostulo oli erinomaisen tervetullut. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Yleistä

Adpositioilmausten merkityssuhteita

Adpositioiden muoto

Adpositioina esiintyvät sanat

Post- ja prepositiolauseke

Rajankäyntejä: Adpositioita ja partikkeleita

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot