Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Post- ja prepositiot eli adpositiot > Adpositioina esiintyvät sanat > Adverbi ja adpositio > § 694 Adpositiolauseke vs. adverbilauseke

§ 694 Adpositiolauseke vs. adverbilauseke

Suomen kielessä on joukko erityisesti suhteellista sijaintia ilmaisevia sanoja, joita käytetään sekä adverbeina että adpositioina (» § 678 luvussa Adverbit). Esiintyessään ilman genetiivi- tai partitiivisijaista laajennusta ne toimivat adverbeina:

(a)
Takana tulee häirikkö, joka ajaa vaarallisen lähellä. (l) | Kuvassa keskellä Esa-Pekka Salonen (l) | Alempana oleva – – pimittää ikävästi vastapäätä istuvan kasvot. (l) | Tumma hahmo kääntyi puolittain ympäri – –. (k)

Konteksti paljastaa, minkä läheisyydestä tms. on kysymys, esim. ’lähellä meidän autoamme’. Adpositioilmauksessa suhteutettava entiteetti ilmaistaan genetiivi- tai partitiivisijaisella lausekkeella:

(b)
Kuvan keskellä takana puheenjohtaja – – selostaa lohen väsytystä. (l) | Paikka oli lähellä koulua – –. (k) | He istuivat toisiaan vastapäätä – –. (k) | – – opiskelijat räväyttivät toukokuussa työntämällä taukoamatta 24 tuntia sairaalasänkyä kaupungintalon ympäri. (l) | – – juttu oli levinnyt ympäri taloa. (k)

Tällaiset sekä adverbina että adpositiona esiintyvät sanat ovat sanaluokan suhteen vajaasti spesifisiä ja osoittautuvat lauseyhteydessä joko adverbiksi tai adpositioksi sen mukaan, onko niillä täydennystä vai ei. Niiden muodostama lauseke esiintyy adverbiaalina. Huomattavaan osaan tällaisista sanoista sisältyy paikallissijan pääte; osa sisältää nominaalisen vartalon (» § 371):

 
Sekä adverbina että adpositiona käytettäviä sanoja:
edellä, edelle, edeltä; edessä, eteen, edestä | sisällä, sisälle, sisältä; sisässä, sisään, sisästä | lähellä, lähelle, läheltä | keskellä, keskelle, keskeltä | ympärillä, ympärille, ympäriltä | ohessa, oheen, ohesta | takana, taakse, takaa | alla, alle, alta | yllä, ylle, yltä | vailla, vaille | vastassa, vastaan | mukana, mukaan | alitse, ylitse, ohitse | ali, yli, läpi, ohi, ympäri, kohti, vastapäätä | lisäksi, ilman, kesken, ennen

Osa lokatiivisista sanoista, kuten edellä, keskellä, kesken, lähellä, vastapäätä, ympäri, saa adpositiona genetiivi- ja partitiivimuotoiset täydennykset. Prepositio esiintyy partitiivitäydennyksen kanssa, esim. lähellä kaupunkia, ja postpositioilla genetiivi- ja partitiivi vaihtelevat: muiden ~ muita lähellä (ilmausten merkityseroista » § 703704).

Alle ja yli esiintyvät paitsi adverbeina määrän ilmauksissa (alle ~ yli 5-vuotiaat, Taso laski alle prosenttiin; Lämpö nousi yli 40 asteeseen » § 661), myös genetiivitäydennyksen saavina post- tai prepositioina (c). (Sanasta yli kellonajan ilmauksissa » § 707.)

(c)
pöydän alle, tien yli | myydä alle ohjehintojen | – – mielenkiintoa onkin jo nyt riittänyt yli rajojen. (l)

Eräät puheena olevista sanoista esiintyvät myös elatiivi- tai ablatiivisijaisen lausekkeen kanssa. Tällöin ne liittyvät kiinteämmin verbiin eikä niitä pidetä adpositioina, esim. mennä läpi ~ ohi jostakin: – – aidan seiväs meni hevosen kyljestä läpi, – – (l); En pysty menemään siitä pitkään aikaan ohi pimeällä (l) (» § 455).

Huom. Sana sitten on yksin esiintyessään adverbi: Tulen sitten. Prepositiona se saa genetiivitäydennyksen: Pikkuautojen tarjonnassa on tapahtunut muutoksia sitten edellisen vertailun (l). Postpositiona toimivan sitten-sanan täydennys on nominatiivissa tai monikon partitiivissa: – – rauhallisempi kuin hetki sitten (E); Miten saan käsiini vuosia sitten julkaistun kirjan? (E). Täydennys saattaa olla myös adverbi kauan: kauan sitten. Lisäksi sitten esiintyy osana liittokonjunktiota, esim. sitten kun. Myös sana takaperin esiintyy nominatiivitäydennyksen kanssa: Runsas viikko takaperin sudet purivat hengiltä 13 lammasta (l).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Yleistä

Adpositioilmausten merkityssuhteita

Adpositioiden muoto

Adpositioina esiintyvät sanat

Post- ja prepositiolauseke

Rajankäyntejä: Adpositioita ja partikkeleita

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot