Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Post- ja prepositiot eli adpositiot > Adpositioina esiintyvät sanat > Infiniittilähtöisiä adpositioita > § 698 Alkaen-, koskien-tyypin adpositiot

§ 698 Alkaen-, koskien-tyypin adpositiot

Alkaen‑, koskien-tyyppisiä E-infinitiivin instruktiivin adpositioleksikaalistumia ovat ainakin johtuen, riippuen; alkaen, lähtien, lukien, laskien, pitäen; katsoen, nähden, liittyen, perustuen, koskien ja mukaan lukien.

Etupäässä temporaaliset alkaen, lähtien, pitäen; laskien, lukien ilmaisevat alkurajaa ja saavat erosijaisen täydennyksen (a). Näistä yleisimpiä ovat alkaen ja lähtien, jotka esiintyvät joskus myös prepositioina; muita käytetään vain postpositioina. Numeroin kirjoitetun kellonajan tai päivämäärän sekä viikonpäivien lyhenteiden ma, pe jne. yhteydessä laajennus voidaan hahmottaa nominatiivimuotoiseksi (b).

(a)
Vaivaisukot ovat syntyneet Pohjanmaalla 1700-luvun lopulta alkaen (l) | Parantamisen varaa on hirmuisesti, alkaen aikatauluista, hinnoittelusta ja neuvonnasta. (l) | Kaksikin taloa tuli rakennettua kivijalasta lähtien. (l) | – – [Peugeot] kestää kriittisenkin tarkastelun lähtien pienistä yksityiskohdista aina suuriin kysymyksiin – –. (l) | Nykyisin kananmunia saa myydä 21 päivää munintapäivästä lukien. (l) | – – olihan minua lapsesta pitäen ihailtu ja hemmoteltu. (ou)
(b)
Toimistomme on suljettu torstaina 7.7.1994 klo 12.00 alkaen. (l) | Tervo on nimitetty 14.2.1994 lähtien lehden toimituspäälliköksi. (l) | – – muutokset on tarkoitus saattaa voimaan 1. 4. 1996 lukien. (a)

Riippuen ilmaisee ehtoa ja johtuen syytä; kummankin täydennys on elatiivissa (c). Riippuen esiintyy joskus tukipronominittoman interrogatiivisen lauseen kanssa; se voi siis saada paljaan lausetäydennyksen (d).

(c)
Aerobiceillä on mitä erilaisimpia nimiä paikasta riippuen – –. (l) | Ihmisten vaatimuksista johtuen siat kasvatetaan jo lähes yhtä rasvattomiksi kuin naudat. (l) | – – teatterintekijäjoukko on joutunut kantamaan jonkinlaista häirikkömaineen taakkaa, lähinnä kai johtuen siitä, että sen esitykset ovat poikenneet ympäristöstään niin paljon. (l)
(d)
Dieselin hinta heilahteli 3,50–3,65 välillä riippuen myytiinkö kesä‑, talvi- vai välilaatua. (l)

Suhteutusta ilmaisevat adpositiot katsoen, nähden, perustuen saavat illatiivitäydennyksen (e). Partitiivisijaisen täydennyksen saava koskien esiintyy niin pre- kuin postpositiona; lauseke vastaa merkitykseltään usein relatiivilausetta (f).

(e)
– – vierailu onnistui olosuhteisiin katsoen hyvin. (l) | Harjoituksen määrään nähden hopea oli minulle raju yllätys. (l) | – – kokemukseen perustuen väittäisin, että japanilaisilla voi liikkua turvallisesti ja mukavasti. (l)
(f)
Julkaisimme artikkelin Korkeimman oikeuden päätöksistä koskien niin sanottua ennalta-arvattavuutta. (l) vrt. jotka koskevat | Ilotulitusvälineiden käyttöä koskien uudessa asetuksessa on tarkoitus säätää, että – –. (a)

Lisäksi sanaa viitaten käytetään joskus adpositiomaisesti illatiivisijaisen täydennyksen kanssa: edellä esitettyyn viitaten. Varsinaisesta infiniittisestä käytöstään irtautuneina esiintyvät myös mm. ilmaukset ajatellen ja silmällä pitäen: Opetuksen kokonaissisältöä ajatellen tilanne on kestämätön (a); Edelliset kaudet olivat pelkkää harjoitusta menestystä silmällä pitäen (l).

Inklusiiviset mukaan lukien ja huomioon ottaen sekä ekslusiivinen pois lukien esiintyvät adpositioina nominatiivimuotoisen täydennyksen kanssa:

(g)
Aktia mukaan lukien Suomessa toimii nyt 40 säästöpankkia. (l) | Rinteiden tulisi olla sääolot huomioon ottaen turvallisesti laskettavissa. (l) | Yleisesti opintotukea nostetaan yhdeksän kuukautta vuodessa kesäkuukaudet pois lukien. (a)

Huom. 1. Kielenhuollon näkökulmasta adpositioihin riippuen, johtuen, koskien ks. esim. T. Itkonen 2000: 77–78.

Huom. 2. Ilmaus mukaan lukien esiintyy joskus fokuspartikkelin myös tapaan: Sehän tekisi kaikista, mukaan lukien vähäosaisimmista, teoriaherrojen poliittisten pakkomielteiden maksumiehiä ja uhreja (l). Tällöin rakenne mukaan lukien x toimii lauseessa lisäyksenä.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Yleistä

Adpositioilmausten merkityssuhteita

Adpositioiden muoto

Adpositioina esiintyvät sanat

Post- ja prepositiolauseke

Rajankäyntejä: Adpositioita ja partikkeleita

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot