Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Referointi > Referointi keskustelun osana > Dialogin referoiminen > Johtoilmauksen ja referaatin työnjako > § 1487 Olla-verbillinen johtolause puhutussa kielessä

§ 1487 Olla-verbillinen johtolause puhutussa kielessä

Varsinkin nuorten käyttämässä puhutussa kielessä esiintyy tavallisena johtoilmauksen verbinä myös intransitiivinen olla. Sitä käytetään keskellä kertomusta tai dialogia sellaisen repliikin edellä, joka on reaktiota johonkin edellä tapahtuneeseen tai sanottuun. Ero kommunikaatioverbeihin on mm. siinä, että olla-verbillinen johtolause on pelkästään indikatiivin imperfektissä ja aktiivimuotoinen. Monikon ensimmäisen persoonan tehtävässä käytetty morfologinen passiivi on mahdollinen (c). Esimerkiksi konditionaali tai kieltomuotoinen verbi eivät ole mahdollisia. Tyypillinen johtoilmauksen muotti on se oli (vaa ~ just) sillee ~ (ihan) niinku et, jossa olla-verbiä seuraa jokin tapaa ilmaiseva elementti: adverbi tai partikkeli.

Jos tällaista olla-verbillistä johtoilmausta seuraavaa et-sanalla alkavaa repliikkiä voi ylipäänsä pitää johtoilmauksen kieliopillisena osana, sen voisi tulkita tavan adverbiaaliksi (’referoitu henkilö oli jollakin referaatin kuvailemalla tavalla’). Referointi, jonka johtoilmauksessa on olla-verbi, pyrkiikin tyypillisesti välittämään referoitavien tunnetilaa ja asennoitumista. Esimerkissä (a) johtolause luonnehtii opettajan reaktiota oppilaittensa tehtävänratkaisuun. Esimerkki (b) on referointia tyttären ja äidin keskustelusta ostosruuhkassa; kummankin esitetään reagoivan omalla tavallaan ruuhkaan.

(a)
Ku sit me tultii sielt kokeesta ja sitte se [opettaja] kysy että kuinka meni ni sitte mä et ↑joo et me sitte puhuttii vähän kaikkea omistaki kokemuksista ni sitte se oli vaa et @ jaa että et kuinkas hän sitten tietää et ootteko te ymmärtäny sitä nauhaa,@ (p)
(b)
Mä en ollu kato ikinä aikasemmin nähny tommost hulluu hamstraust ni ma olin just sillee mutsi hei mutsi oli et lähetää mä oli et eiku jäädää tsiigaa tää o tosi hauskaa kattoo. (p)
(c)
Henna: >vähäm< mää oisin halunnnu nähdä
Maria: oisit nähny me oltii sillee @e:i vittuh,@ (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Lisäysten asema lauseessa ja vuorossa

Jälkilisäykset

Appositio

Lohkeama eteenpäin

Lauseet lisäyksinä

Parenteettiset lisäykset

Puhuttelulisäykset

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Yleistä

Referointi osana kertojan tekstiä

Referointi ja deiksis

Johtolause ja muut johtoilmaukset

Referointi keskustelun osana

Kuulopuhe ja toisen käden tieto

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot