Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Passiivi ja passiivimaiset rakenteet > Monipersoonaiset passiivit > U-johdokset monipersoonaisena passiivina > § 1344 Johdospassiivi Asiat hoituvat

§ 1344 Johdospassiivi Asiat hoituvat

Merkittävä osa U-vartaloisista verbeistä on verbikantaisia johdoksia, joissa johtimena on U, tU, UtU, VntU tai vastaava (» § 333347). Johdoksen suhde transitiiviseen kantaverbiin on usein sama kuin aktiivin ja monipersoonaisen passiivin suhde. Kantaverbin objektia (patienttia) vastaava jäsen toimii johdoksen subjektina, ja johdokselta puuttuu kantaverbin subjektia (agenttia) vastaava täydennys (» kuvio 13). Kun lauseen predikaattina on tällainen johdos, kyseessä on johdospassiivi.

Kuvio 13: Transitiiviverbi ja sen passiivinen johdos
kuvio 13

Johdospassiivissa käytetty verbi ilmaisee, että subjektitarkoitetta kohtaa verbin ilmaisema muutos, joka tapahtuu joko itsestään tai jonkin ilmiön tai ihmisen aikaansaamana. Tällaisia johdoksia, jotka ymmärretään ensisijaisesti itsestään tapahtumista ilmaiseviksi, nimitetään automatiivijohdoksiksi. Toinen U-vartaloisten johdosten merkitys, refleksiivinen, on erilainen siinä, että johdoksen subjekti vastaa paitsi kantaverbin objektia myös sen subjektia: subjekti kohdistaa kuvattavan toiminnan itseensä. Tällainen on esim. pukeutua. Samakin verbi voidaan eri yhteyksissä tulkita refleksiiviseksi tai automatiiviseksi. (Tarkemmin » § 333336.)

U-vartaloisen verbin voi katsoa muodostavan passiivin silloin, kun verbi on selvä johdos transitiiviverbistä, sillä tällöin johdosta voidaan pitää tunnusmerkkisenä suhteessa johtamattomaan verbiin (passiivi on tunnusmerkkinen verbirakenne; » § 1331). Toisin on silloin, kun samanlainen suhde vallitsee intransitiiviverbin ja siitä johdetun kausatiivisen verbin välillä: Puukko heiluu – Mies heiluttaa puukkoa; Vaatteet kuluvat – Lapset kuluttavat vaatteita; Konsertto soi – Viktoria soittaa konserttoa.

Huom. Passiiviseen johdokseen voi liittyä agenttiadverbiaali (esim. toimesta-lauseke) samaan tapaan kuin yksipersoonaiseen passiiviin ja muutenkin intransitiiviverbeihin (» § 1327), esim. Seuraavana vuonna käynnistyi sijoittaja George Sorosin toimesta keinottelu Ranskan frangia vastaan (l). Etenkin verbien hoitua ja unohtua yhteydessä esiintyy myös ablatiivi-NP (» § 995, 1255): Meiltä hoituvat isot ja pienet tilaisuudet ammattitaidolla ja kokemuksella (L).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Adverbiaalilauseen asema ja ominaisuuksia

Semanttisia suhteita

Yleistä

Temporaaliset suhteet

Kausaaliset suhteet

Konditionaaliset suhteet

Konsessiiviset suhteet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Yleistä

Yksipersoonainen passiivi

Monipersoonaiset passiivit

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot