Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Passiivi ja passiivimaiset rakenteet > Monipersoonaiset passiivit > U-johdokset monipersoonaisena passiivina > § 1344 Johdospassiivi Asiat hoituvat

§ 1344 Johdospassiivi Asiat hoituvat

Merkittävä osa U-vartaloisista verbeistä on verbikantaisia johdoksia, joissa johtimena on U, tU, UtU, VntU tai vastaava (» § 333347). Johdoksen suhde transitiiviseen kantaverbiin on usein sama kuin aktiivin ja monipersoonaisen passiivin suhde. Kantaverbin objektia (patienttia) vastaava jäsen toimii johdoksen subjektina, ja johdokselta puuttuu kantaverbin subjektia (agenttia) vastaava täydennys (» kuvio 13). Kun lauseen predikaattina on tällainen johdos, kyseessä on johdospassiivi.

Kuvio 13: Transitiiviverbi ja sen passiivinen johdos
kuvio 13

Johdospassiivissa käytetty verbi ilmaisee, että subjektitarkoitetta kohtaa verbin ilmaisema muutos, joka tapahtuu joko itsestään tai jonkin ilmiön tai ihmisen aikaansaamana. Tällaisia johdoksia, jotka ymmärretään ensisijaisesti itsestään tapahtumista ilmaiseviksi, nimitetään automatiivijohdoksiksi. Toinen U-vartaloisten johdosten merkitys, refleksiivinen, on erilainen siinä, että johdoksen subjekti vastaa paitsi kantaverbin objektia myös sen subjektia: subjekti kohdistaa kuvattavan toiminnan itseensä. Tällainen on esim. pukeutua. Samakin verbi voidaan eri yhteyksissä tulkita refleksiiviseksi tai automatiiviseksi. (Tarkemmin » § 333336.)

U-vartaloisen verbin voi katsoa muodostavan passiivin silloin, kun verbi on selvä johdos transitiiviverbistä, sillä tällöin johdosta voidaan pitää tunnusmerkkisenä suhteessa johtamattomaan verbiin (passiivi on tunnusmerkkinen verbirakenne; » § 1331). Toisin on silloin, kun samanlainen suhde vallitsee intransitiiviverbin ja siitä johdetun kausatiivisen verbin välillä: Puukko heiluu – Mies heiluttaa puukkoa; Vaatteet kuluvat – Lapset kuluttavat vaatteita; Konsertto soi – Viktoria soittaa konserttoa.

Huom. Passiiviseen johdokseen voi liittyä agenttiadverbiaali (esim. toimesta-lauseke) samaan tapaan kuin yksipersoonaiseen passiiviin ja muutenkin intransitiiviverbeihin (» § 1327), esim. Seuraavana vuonna käynnistyi sijoittaja George Sorosin toimesta keinottelu Ranskan frangia vastaan (l). Etenkin verbien hoitua ja unohtua yhteydessä esiintyy myös ablatiivi-NP (» § 995, 1255): Meiltä hoituvat isot ja pienet tilaisuudet ammattitaidolla ja kokemuksella (L).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Yleistä

Yksipersoonainen passiivi

Monipersoonaiset passiivit

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot