Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Verbijohdokset > Muuttumisjohdokset > Yleistä > § 333 Muuttumisjohdosten rakenteesta ja merkityksestä

§ 333 Muuttumisjohdosten rakenteesta ja merkityksestä

Muuttumisjohdokset ovat intransitiivisia verbijohdoksia, jotka ilmaisevat lauseen subjektitarkoitteessa tapahtuvaa muutosta. Muutos voi koskea tarkoitetta sinänsä (sen olemusta tai olotilaa) tai sen sijaintia. Muutoksen aiheuttajaa ei yleensä ilmaista.

Muuttumisjohdosten johtimia ovat -U- ja -ne- sekä U-loppuiset yhdysjohtimet, niistä tärkeimpinä -tU-, -UtU- ja -VntU- (johdostyypeistä » § 339349). Johdin ‑ne- liittyy nominikantaan, U-johtimet joko verbi- tai nominikantaan. Merkityksensä puolesta muuttumisjohdoksia eivät ole ksU-johtimiset suhtautumisverbit.

Verbikantaisen muuttumisjohdoksen kantana on yleensä transitiivinen verbi. Johdin vaikuttaa kantaverbiin siten, että johdoksella on yksi nominaalinen täydennys vähemmän: objekti puuttuu ja verbi on intransitiivinen. Muuttumisjohdoksen subjektia vastaa tyypillisesti kantaverbin objekti.

 
pukea + -UtU- > pukeutua
Isä puki lapsen. vrt. Lapsi pukeutui.
 
siirtää + -U- > siirtyä
Äiti siirtää auton. vrt. Auto siirtyy.

Verbikantaiset muuttumisjohdokset ovat merkitykseltään useimmiten refleksiivisiä tai automatiivisia (» § 334336). Näistä jälkimmäisten argumenttirakenne on samanlainen kuin monipersoonaisessa passiivissa (» § 1313, 13441346).

Nominikantainen muuttumisjohdos puolestaan ilmaisee yleensä kantasanansa tarkoittamaksi muuttumista (» § 337338):

 
pieni + -ne- > pienenee : pienetä | vaikea + -UtU- > vaikeutua | kaasu + -VntU- > kaasuuntua

Edellisistä semanttisesti poikkeava ryhmä ovat sellaiset U-vartaloiset verbit, jotka ovat deskriptiivisiä ja merkitykseltään frekventatiivisia, esim. hillua, välkkyä (» § 309, 340 huom.). Kantasanasta riippumatta U-johdoksen merkitys voi olla inkoatiivinen, alkamista ilmaiseva (» § 466).

Muuttumisjohdokset ovat yleensä merkitykseltään dynaamisia, muutosta ilmaisevia. Jotkin verbit voivat automatiivisessa käytössä ilmaista myös tilaa:

 
Kuitenkin suunnitelmiin liittyy tiettyjä uhkatekijöitä. (a) | Iho rakentuu verinahasta sekä sen päälle asettuvasta orvaskedestä. (L) | Koreaan käärepaperiin saattoi kätkeytyä mätä kala. (L)

(Verbien dynaamisesta ja statiivisesta käytöstä » § 461.)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Yleistä

Muuttamisjohdokset

Muuttumisjohdokset

Muuntelujohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot