Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Verbijohdokset > Muuntelujohdokset > Frekventatiivijohdosten morfologiset tyypit > le-vartaloiset johdokset > § 358 Kokoavasti le-vartaloisten johdosten muodostamisesta

§ 358 Kokoavasti le-vartaloisten johdosten muodostamisesta

Asetelma 82 kuvaa le-vartaloisten frekventatiivijohdosten muodostusta. le-loppuisia johtimia on useita: ‑ele-, -ile-, -(i)Ctele- ja -ske(nte)le-. Ne liittyvät kaksitavuisiin vartaloihin sekä monitavuisista lähinnä A-vartaloihin. Johdinvarianttien kesken on jonkin verran työnjakoa. Johdin ‑ele- liittyy lähinnä A-loppuisiin verbivartaloihin (kaksi- tai kolmitavuisiin), johdin ‑skele- taas kaksitavuisiin etenkin e- ja i-loppuisiin verbivartaloihin, -skentele- yksitavuisiin. Johdin -ile- liittyy nominien kaksitavuisiin ja eA-vartaloihin sekä verbien supistumavartaloihin, mutta selvästi harvemmin lyhyeen vokaaliin päättyviin verbivartaloihin. Johdin -(i)Ctele- liittyy kaksitavuisiin, lähinnä nominikantoihin. Yli kolmitavuisista verbivartaloista ei le-tai muutakaan frekventatiivijohdosta yleensä muodosteta (?puhdistutella < puhdistuttaa, ?kirjavoitella < kirjavoittaa). Joistakin ise-, AhtA- tai le-vartaloisten verbien nelitavuisista UttA-johdoksista le-frekventatiiviverbi kuitenkin on mahdollinen: kilisytellä (< kilisyttää), pärisytellä, roma(hd)utella, vilautella, kävelytellä.

Asetelma 82: ele-, ile-, (i)Ctele- ja ske(nte)le-johtimisten verbien muodostus
Kanta -ele- -ile- -(i)Ctele- -ske(nte)le-
1-tavuinen       (V > käy-skennel-lä)
2-tavuinen        
A‑, e‑, O‑, U-vartalo V > heitellä, katsella, kysellä
(N > riidellä)
N > aikailla, retkeillä, temppuilla
(V > tunkeilla, loikoilla)
N > herkutella, hienostella, juonitella, liioitella
(V > kuulustella)
V > itkeskellä, kehuskella
i-vartalo   N > nyrkkeillä (V > leikitellä) V > nautiskella
VV-vartalo (V > arvella, leikellä) V > hyökkäillä, maalailla
(N > kiivailla, säteillä)
   
C-vartalo     N > kiivastella, porsastella  
Monitavuinen        
V-vartalo [A-vartalosta:]
V > kolist-el-la, lörpötellä, murahdella, vilautella,
[U-vartalosta:] myöhäst-el-lä
[U-vartalosta:]
(V > unohtu-il-la)
(N > tohtoritella) (V > käveleskellä)
eA-, OA-, iA-,
UA-vartalo
  N > makeilla,
V > repeillä, putoilla
   
C-vartalo: ise-verbi     V > kolis-tel-la  
V-vartalo = lyhyeen vokaaliin päättyvä vartalo, VV-vartalo = pitkään vokaaliin päättyvä vartalo, C-vartalo = konsonanttivartalo. N > = johdettu nominikannasta, V > = verbikannasta. Harvinaiset tapaustyypit ovat suluissa. Esimerkkiverbillä kolistella on kaksi vaihtoehtoista morfologista hahmotusta.

Tunnekausatiiveista johdettuja ele-johdoksia, kuten huvitella, kiukutella, laiskotella, säälitellä, ei käytetä tunnekausatiiveina. Teettoverbistä taas ei yleensä voi muodostaa le-johdosta; merkitykseltään lähellä teettojohdoksia ovat kuitenkin sellaiset ttele-johdokset kuin haistatella, puhutella, uskotella (» § 315). Merkitykseltään epätyypillisiä, kausatiivisia ele-verbejä, joiden kantana ei ole (t)tA-muuttamisjohdos, ovat esim. runnella, suojella ja turmella.

Kantasanattomia ele-, ile- tai (i)Ctele-johtimisia verbejä ovat esim. seuraavat (korrelaatteja näillä voi silti olla). Joukossa on myös deskriptiivisiä muodosteita (» § 309).

 
‑ele-: hivellä (vrt. hipoa, hipaista), kirvellä (vrt. kirpaista), kuunnella, nuhdella, sivellä, udella, varjella | ‑ile-: haikailla, hortoilla, hyräillä, ihailla, lorvailla, mulkoilla, myhäillä, norkoilla, pamppailla, pröystäillä, rimpuilla, rukoilla, uumoilla, vakoilla | ‑(i)CTele-: havitella, hemmotella, imarrella, jaaritella, keplotella, liehitellä, napostella, pällistellä, rehennellä, sinnitellä, vikitellä

Huom. Verbijohdosten edelleenjohtaminen le-verbeistä on hyvin rajallista (» § 306 kuvio 7). Kausatiivisia UttA-johtimisia muuttamisjohdoksia muodostetaan lähinnä leksikaalistuneista ele- ja ile-verbeistä (kilpailuttaa, kävelyttää » § 323), ja muutamalla ele-verbillä on tU-johtiminen muuttumisjohdos: palel-tu-a, turmel-tu-a, varjel-tu-a.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Yleistä

Muuttamisjohdokset

Muuttumisjohdokset

Muuntelujohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot