Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Verbijohdokset > Muuntelujohdokset > Frekventatiivijohdosten morfologiset tyypit > le-vartaloiset johdokset > laule-skel-la, käy-skennel-lä > § 362 skele-verbien rakenne

§ 362 skele-verbien rakenne

skele-johdoksia on n. 50 sanakirjalekseemiä. Johdin ‑skele- liittyy kaksitavuiseen verbivartaloon, tavallisimmin i- tai e-loppuiseen (» § 358 asetelma 82); poikkeuksellisesti kantavartalo on yksi- tai kolmitavuinen verbeissä käy-skel-lä ja kävele-skel-lä. Johdostyyppi ei ole produktiivinen. Vartalovokaali säilyy yleensä, joskin a:n sijalla on e (laule-skel-la, naure-skel-la). i-vartaloisena kantaverbinä voi olla myös i-johdos, esim. pain-i-skel-la, potk-i-skel-la. Verbeissä ann-iskel-la ja kann-iskel-la johdinaineksena on ‑iskele-.

 
ammuskella, hiiviskellä, istuskella, itkeskellä, lueskella, mietiskellä, naureskella, nautiskella, oleskella, pohdiskella, pureskella, pyöriskellä, seisoskella, syljeskellä

skele-johdosten subjekti on yleensä ihmistarkoitteinen. Erikoismerkityksisiä leksikaalistumia ovat verbit anniskella ja opiskella. Joillain skele-johdoksilla on rinnallaan synonyyminen samakantainen ksi-johdos (» § 364), esim. nieleskellä ~ nieleksiä, piileskellä ~ piileksiä.

Rakenteeltaan kompleksisempi johdin -skentele- liittyy yksitavuiseen vartaloon. skentele-johdoksia on vain muutama, useimmat verbikantaisia:

 
käyskennellä, teeskennellä, uiskennella (PS), myyskennellä (NS, skt)

Substantiivikantainen on johdos työ-skennel-lä. Johtimen -ntele- sisältäviä ovat verbit juokse-nnel-la ja mahdollisesti huikennella.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Yleistä

Muuttamisjohdokset

Muuttumisjohdokset

Muuntelujohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot