Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Adverbiaalit > Adverbiaalien merkitystehtäviä > Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla > § 995 Teetin sen muilla, jäi heiltä tekemättä, viraston taholta

§ 995 Teetin sen muilla, jäi heiltä tekemättä, viraston taholta

Tekijää ilmaisevia agenttiadverbiaaleja ovat teettojohdosten adessiivisijaiset täydennykset kuten Teetin työn toisilla (a). Ne esittävät teettojohdoksen kantaverbin ilmaiseman teon varsinaisen suorittajan, jolloin teon alkuunpanijaa ilmaisee lauseen subjekti. Agenttiadverbiaali on elollistarkoitteinen; elotontarkoitteinen tulkittaisiin instrumentiksi: ?Teetin työn tietokoneella. (» § 313.)

(a)
Minä teetin muurarilla autioon taloon uunin – –. (k) | Hallitus maksattaa veronkevennykset köyhillä. (E) | Erkki Liikanen vieraili koululla ja laulatti oppilailla Evakkorekeä ym. (E) | – – hän on – – jo joutunut harjoituttamaan orkesterilla toisen teoksen – –. (l) | Miksi olisi parempi kiillotuttaa kenkänsä toisella kuin kiillottaa ne itse? (k)

Teettää-verbi voi saada myös tekijää ilmaisevan allatiivisijaisen adverbiaalin, mutta tällöin teettäjä esitetään passiivisena aiheuttajana tai se ei ole ihminen (b). Kolmas vaihtoehto implikoida tekijää adverbiaalilla on esittää teettämisen paikka (c).

(b)
Ohjaajalle lapset teettävät enemmän työtä – –. (L) | – – tuhannen neliömetrin katto teetti palomiehille runsaasti töitä (l)
(c)
Isot julkaisut on parempi teettää kirjapainossa kuin tulostaa niitä omalta tietokoneeltaan. (l) | Suomalaiset firmat ovat alkaneet toimia Aasiassa aktiivisemmin 1990-luvulla, mutta teettäminen Kaukoidässä on lähialueisiin verrattuna pientä. (l)

Ablatiiviadverbiaali voi viitata tapahtumasta vastuussa olevaan henkilöön, kun lause sisältää epäagentiivisen subjektin. Tällaisissa ilmauksissa esiintyy paitsi luomuksen syntymistä merkitseviä verbejä kuten syntyä, ilmestyä, valmistua (d), myös onnistumista ja sujumista tarkoittavia verbejä (e) (» § 1255).

(d)
D.E.D. Europaeukselta ilmestyi Helsingissä vuonna 1847 Pieni Runon-seppä eli – –. (a) | Andre S. Labarthen dokumentissa esitetään monta entistettyä filmiä Lumiéren veljeksien töistä. Elokuvia heiltä syntyi peräti 1480 kappaletta. (l)
(e)
– – paperityöt sujuvat minulta helpommin, kun mikään ei kiristä. (k) | Vamman takia portaiden käveleminen alaspäin ei enää koskaan onnistuisi häneltä täydellisesti. (k)

Ablatiiviadverbiaali ilmaisee myös sen, joka ei suorita jotakin loppuun, jolta jokin jää kokematta, havaitsematta, unohtuu tai katoaa (» § 1341):

(f)
Eerolta jäi oppikoulu kesken, – –. (l) | Näyttämökoneiston reistailemisen vuoksi ensi-iltayleisöltä jäi näkemättä produktion tyylikkäin näyttämökuva, – –. (l) | Sarajevon verilöyly jäi YK:lta selvittämättä. (l) | – – kipukin unohtui minulta melko nopeasti, – –. (E)

Tekijää tai pikemmin tekemisen alkuunpanijaa voidaan ilmaista myös postpositiolausekkeella. Tässä tehtävässä käytettäviä postpositioita ovat mm. taholta ja toimesta (g). Lauseen verbi on tällöin usein passiivimuotoinen. Kyseessä on tavallisimmin instituutio tai monikollisella NP:llä ilmaistu yksilöimätön joukko. Tekijä jää täsmentämättä myös kun taholta-sanaa käytetään substantiivina (h).

(g)
Maatalouden tutkimuskeskuksen johdon taholta on ilmoitettu, että emälehmätutkimus jatkuu toistaiseksi. (a) | – – TTE ei kierrä kilpailukieltoaan niin, että se ajattaisi omia autojaan muiden tallien toimesta. (l)
(h)
Meille on usealta taholta epävirallisesti ilmoitettu, että pelaamme SM-sarjassa ensi kaudella, – –. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot