Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Adverbiaalit > Predikatiiviadverbiaalit > Yleistä > § 974 Predikoivuus ja kongruenssi

§ 974 Predikoivuus ja kongruenssi

Subjektia, objektia ja verbin rektioadverbiaalia luonnehditaan predikoivilla essiivi-, translatiivi-, ablatiivi- ja allatiivisijaisilla adverbiaaleilla. Nämä erottuvat omaksi ryhmäkseen paitsi predikoivan tehtävän perusteella myös siksi, että ne voivat kongruoida luvussa sen lausekkeen kanssa, jota ne luonnehtivat (» § 1286). Tehtävänsä vuoksi niitä kutsutaan predikatiiviadverbiaaleiksi.

 
Pidän häntä mukavana. Pidän heitä mukavina. | Väsyneenä hän ei jaksa työskennellä. Väsyneinä he eivät jaksa työskennellä. | Puhuin jutusta tapahtuneena tosiasiana. Puhuin niistä tapahtuneina tosiasioina. | Hän kasvoi isoksi pojaksi. He kasvoivat isoiksi pojiksi. | Leivos maistui hyvältä ~ hyvälle. Leivokset maistuivat hyviltä (~ ?hyville).

Predikatiiviadverbiaali on joko rektiotäydennys, kuten lauseessa Pidän häntä mukavana, tai määrite: Väsyneenä en jaksa työskennellä. Lauseessa voi olla kaksikin predikatiiviadverbiaalia, kunhan toinen on määrite: Nuorempana hän toimi joskus opettajan sijaisena; Tuoreena pulla tuoksuu ihanalta. Essiivisijainen adverbiaali esiintyy lauseessa myös sellaisena määritteenä, joka ei ole predikoiva, esim. Onnettomuuden seurauksena hän menetti omaisuutensa.

Puhki-tyyppiset taipumattomat adverbit esiintyvät vain predikoivassa tehtävässä. Koska niillä ei ole sijataivutusta, ne eivät ole yksiselitteisesti predikatiiveja: Olen ihan puhki; Aseet pysyivät vaiti. Tässä niitä tarkastellaan predikatiiviadverbiaaleina (» § 979).

Huom. Sivulausetta vastaavia essiivisijaisia adverbiaalimääritteitä on kutsuttu appositioadverbiaaleiksi. Tässä kieliopissa nekin ovat subjektia luonnehtivan tehtävänsä takia predikatiiviadverbiaaleja: Tyttö kiljahti pelästyneenä ’kun ~ koska oli pelästynyt’; Hän oli nuorena usein sairas ’kun hän oli nuori’.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot