Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Objekti > Transitiivisuus ja objektin semantiikka > Rajoittunut objektin valinta > § 929 Leikkiä kotia, puhua suomea, polttaa tupakkaa

§ 929 Leikkiä kotia, puhua suomea, polttaa tupakkaa

Eräät verbit, jotka muuten esiintyvät objektittomina, voivat saada objektin, joka sisältää saman leksikaalisen vartalon kuin verbi tai on muuten sille semanttisesti läheinen. Tällaista objektia sanotaan sisällönobjektiksi.

 
Hän kuoli luonnollisen kuoleman. | Ystävätär oli isäntyttö ja eli elämäänsä isän kannustus taskussaan. (k) | Monet itkut minäkin olen Essin takia itkenyt, se sanoi. (k)

Esimerkiksi leikkimistä ja esittämistä tarkoittavat verbit esiintyvät usein ilman objektia ja asettavat ahtaat rajat objektinsa semanttiselle tyypille: se voi tarkoittaa leikkiä, peliä (leikkiä, pelata) tai roolia (näytellä, leikkiä). Laulaa ja soittaa saavat ensisijaisesti instrumenttia tai musiikkia tarkoittavan objektin.

 
– Leikitäänkö nyt kotia? (k) | Oli vaihteeksi mukavaa, kun minun ei tarvinnut leikkiä täyspäiväistä kotirouvaa. (k) | Pöydissä pelattiin noppaa, shakkia ja back-gammonia. (k) | Tänä iltana Lucius Mencius näyttelisi parittajan osaa. (k) | Risto Karhi näytteli loukkaantunutta. (k) | He soittivat ja lauloivat pilkkalauluja arvohenkilöille ja vallanpitäjille. (k) | Petri oli tullut ja soitteli pianoaan. (k)

Rajoittuneita objektin valinnan suhteen ovat myös puhumista tarkoittavat verbit, esim. puhua suomea ~ roskaa ~ totta, samoin eräät ruumiintoimintoa ilmaisevat verbit: niistää ~ nyrpistää (nenää), siristää (silmiä), nyökätä (päätä), rykiä (kurkkuaan).

Sellaiset verbin ja objektin yhdistelmät, jotka yhdessä ilmaisevat tietyntyyppistä toimintaa, esim. elää elämäänsä ja pelata shakkia, eivät yleensä esittele uusia tarkoitteita puheenaiheiksi (» § 1406), eikä niiden objekti ole vaikutuksenalainen. Se voidaan kuitenkin myös yksilöidä ja esittää vaikutuksenalaisena, mikä voi näkyä totaaliobjektin käytöstä ja siitä, että objektissa on määritteitä tai possessiivisuffiksi. Tämä vaikutus on siirtämis- ja resultatiivimuotilla (» § 476, 481).

 
tehdä työtä vrt. tehdä iso työ valmiiksi | polttaa tupakkaa vrt. polttaa tupakkansa loppuun | ajaa autoa vrt. ajaa auto talliin | työntää kuulaa ~ heittää keihästä vrt. työntää kuula ~ heittää keihäs yli rajan

Verbin ja objektin yhdistelmien kiteytyneisyyttä on eriasteista. Kiteytyneimpiä ovat objektin sisältävät idiomit, kuten ottaa ~ saada ~ tehdä selvä(ä), laskea leikkiä, saada kenkää, käydä koulua, tehdä työtä, nähdä vaivaa, puhua pahaa. Idiomeissa objektin sijana on useimmiten partitiivi (kuitenkin esim. ottaa vaari jostakin). Kiteytynytkin tyyppi voi sallia leksikaalista vaihtelua: puhua roskaa ~ paskaa ~ potaskaa ~ palturia.

Huom. Ilmaustyyppiä, jossa verbiin liittyy samakantainen partitiivimuotoinen minen-teonnimi, voi pitää toiminnan jatkumista korostavana verbiliittona: Tohtori nauraa nauramistaan, kunnes hänen on otettava silmälasit päästään (k).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot