Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Sanajärjestys > Yleistä > Sanajärjestysvaihtelun luonteesta > § 1366 Neutraali järjestys ja järjestysvaihtoehtojen merkitys

§ 1366 Neutraali järjestys ja järjestysvaihtoehtojen merkitys

Lauseenjäsenten keskinäinen järjestys on yhtäältä varsin kiinteä, toisaalta vaihteleva. Lause, jossa on subjekti, verbi ja objekti tai predikatiivi, on järjestykseltään tavallisimmin SVX. Muutenkin subjekti edeltää yleensä finiittiverbiä. Vähintään yhtä kiinteä on omistuslauseen järjestys, jossa omistajan ilmaiseva lauseke edeltää ja omistettavan ilmaiseva seuraa verbiä (» § 895).

 
Subjekti – verbi – objekti: Minä löysin suppilovahveroita.
 
Subjekti – verbi – predikatiivi: Tämä laiskottelu on aika mukavaa.
 
Omistaja – verbi – omistettava: Meillä on lomaa.

Näitä tavallisia järjestyksiä sanotaan neutraaleiksi tai tunnusmerkittömiksi verrattuna suppeakäyttöisempiin eli tunnusmerkkisiin järjestyksiin (a–c). Ensimmäisenä voi olla sellainen lauseenjäsen, joka tavallisesti seuraa verbiä (a), tai itse verbi (b). Nominaaliset jäsenet voivat myös sijoittua neutraalin järjestyksen peilikuvaksi (c).

(a)
Suppilovahveroita minä löysin. | Aika mukavaa tämä on. | Lomaa meillä on.
(b)
Löysin minä suppilovahveroita. | On tämä laiskottelu aika mukavaa. | On meillä lomaa.
(c)
Suppilovahveroita löysin minä. | Mukavinta on tämä. | Lomaa on meilläkin.

Tietty järjestysvaihtoehto luo tietynlaisen tulkinnan lauseen tehtävästä kontekstissaan. Tältä kannalta ryhmän (a) lauseet muistuttavat toisiaan ja ryhmän (b) lauseet toisiaan, vaikka edustavatkin eri lausetyyppejä. Siksi sanajärjestystä kuvataan tässä luvussa eri lausetyyppejä yhdistävällä kenttäkuvauksella (» § 13691391).

Saman lauseen eri järjestysvaihtoehdoilla on sama referentiaalinen merkitys. Yhteistä on siis se, millaista asiaintilaa lause kuvaa, esim. se, että puhuja löysi tietynlaisia sieniä. Siihen, mitä muita merkityksiä mikin näistä järjestyksistä välittää kontekstissa, vaikuttaa esim. se, kertooko puhuja tekemisistään, kiisteleekö niistä tai vertaileeko eri asioita. Osan kontekstisidonnaista merkitystä luo lauseen sanajärjestys kertomalla sen informaatiorakenteesta: siitä, miten lauseeseen sisältyvä informaatio annostellaan, mitä oletetaan puhuteltavan jo tietävän ja mitä esitetään uutena tietona. Tässä luvussa näistä asioista puhuttaessa käytetään käsitteitä teema, lauseen temaattinen osa ja reema (» § 13701371). Tunnusmerkkinen järjestys on informaatiorakenteeltaan ja tehtäviltään tarkemmin rajattu kuin neutraali järjestys, joka sallii useammanlaisia tulkintoja (» § 1374, 1379).

Samantapaisia merkityksiä kuin sanajärjestys välittää puhutussa kielessä myös lauseen prosodia. Sanajärjestys ja prosodiset piirteet, etenkin painotus, kertovat lauseen diskurssitehtävästä kumpikin omalla tavallaan, niin että tiettyyn kontekstiin sopii tietyn järjestyksen yhdellä mutta ei toisella tavalla painotettu versio. Esimerkki tästä on lausepari (d–e), jossa painoa on osoitettu alleviivauksella. Kun verbiä painotetaan, verbialkuinen lause korostaa lauseen sisällön paikkansapitävyyttä (d). Viimeisen jäsenen painottaminen (e) luo samantapaisen tulkinnan mutta siten, että lause vahvistaa vain osan jostakin oletuksesta.

(d)
[– Sinä et tainnut löytää sieniä.] – Löysin minä sieniä.
(e)
[– Sinä et tainnut löytää mitään.] – Löysin minä suppilovahveroita.

Tässä luvussa keskitytään erityisesti sanajärjestyksen ja informaatiorakenteen yhteyksiin. Prosodiasta voidaan perustutkimuksen puutteen vuoksi puhua vain satunnaisesti.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Yleistä

Teemapaikka ja teema-alkuiset lauseet

Esikenttä ja esikenttäalkuiset lauseet

Loppukentän järjestys

Adverbiaalimääritteiden ja partikkelien sijainti

Lausekkeiden sisäinen järjestys

Hajarakenteet

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot