Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Passiivi ja passiivimaiset rakenteet > Monipersoonaiset passiivit > U-johdokset monipersoonaisena passiivina > § 1345 Johdospassiivin merkitys ja rajoitukset

§ 1345 Johdospassiivin merkitys ja rajoitukset

Johdospassiivilla on samantapaisia käyttötehtäviä kuin yksipersoonaisella passiivilla. Johdospassiivi on kuitenkin monipersoonainen ja ilmaisee muutosta kuten muutospassiivi (» § 1346). Passiivijohdosten muodostamisessa on lisäksi, niin kuin johtamisessa yleensäkin, monenlaisia leksikaalisia ja morfologisia rajoituksia. Esimerkiksi verbeistä hyväksyä ja tarkastaa ei voi muodostaa passiivijohdosta, ja siksi seuraaville yksipersoonaisille ja monipersoonaisille passiivi-ilmauksille ei ole passiivijohdosvastinetta.

 
Kolmen pelaajan suoritus hyväksyttiin ~ tarkastettiin. | (Kukaan ei uskonut) tulevansa hyväksytyksi ~ tarkastetuksi.

Lisäksi monet U-vartaloiset johdokset ovat leksikaalistuneita tai merkitykseltään eriytyneitä. Vaikka kantaverbi olisikin tunnistettavissa, johdos saattaa säilyttää vain yhden sen alamerkityksen. Esimerkiksi johtua assosioituu johtaa-verbin merkitykseen ’johtaa johonkin’, ei transitiiviseen käyttöön; ei siis sanota Yhtiö johtuu huonosti. Passiivijohdoksia muodostetaan kuitenkin välillä myös tilapäisesti ja leikillisestikin verbeistä, joilla on vanhastaan muunlainen vakiintunut merkitys (a). Nämä samoin kuin (b)-esimerkkien vähemmän vakiintuneet käytöt ovat selvästi passiivitulkintaisia.

(a)
Riitan matka vei Espanjaan 18 vuotta sitten nuorena opiskelijana. Ilmasto viehätti ja perhekin perustui saman tien. (L) vrt. Päätös perustuu lakiin. | Väkeä lappaa sisään. Tuoppia kumoutuu 70- ja 80-luvun diskomusan tahtiin. (L) vrt. Väite kumoutuu.
(b)
Vaikuttaa myös siltä, että moottori sisäänajauduttuaan kunnolla parani. (L) | Sibelius kun ei soitu itsestään. Soittuuko sitten Franckin johtamana? (L) | Kallio-seura pitää asemakaavan muuttamista rakennuslain vastaisena. Se on huolissaan Katri Valan puiston nakertumisesta – –. (L)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Yleistä

Yksipersoonainen passiivi

Monipersoonaiset passiivit

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot