Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Passiivi ja passiivimaiset rakenteet > Monipersoonaiset passiivit > Passiivisia verbiliittoja > Muutos- ja tilapassiivin aspektuaalisia rajoituksia > § 1340 Mies on pidätetty vs. Mies on pidätettynä

§ 1340 Mies on pidätetty vs. Mies on pidätettynä

Predikatiivilauseen hahmoinen ja essiivillinen tilapassiivi eroavat toisistaan siinä, millaisia aspektuaalisia suhteita ne ilmaisevat. Predikatiivillinen tilapassiivi ilmaisee prosessin seurauksena syntynyttä tilaa (a): subjektin tarkoite on läpikäynyt kyseisen muutoksen ja on siis tarkasteltavana aikana uudessa tilassa. Essiivillinen tilapassiivi puolestaan esittää tilan mahdollisesti muuttuvana (b) (» § 1258). Molemmat eroavat aktiivista ja yksipersoonaisesta passiivista, jotka voivat ilmaista myös jatkuvaa, rajaamatonta prosessia (c).

(a)
Tapuli on muovitettu.
(b)
Korjauksessa oleva tapuli on muovitettuna pitkälle kevääseen. (l)
(c)
He muovittavat tapulia ~ tapulia muovitetaan (pitkälle kevääseen).

Essiivillisessä tilapassiivissa voi olla keston tai toiston ilmauksia kuten neljä päivää, viikon ajan, yhä, edelleen, monta kertaa, mutta tällöin ei tarkoiteta teon vaan sen tuloksena olevan tilan kestoa tai toistumista. Keston ilmaus voi siis olla mukana silloinkin, kun verbin tarkoittamalla teolla ei itsellään ole merkittävää kestoa (d). Ryhmän (e) essiivilliset esimerkit nostavat esiin tilan, ryhmän (f) yksipersoonaiset passiivit tilaan johtavan teon.

(d)
Mies on ollut pidätettynä tutkinnan ajan. (l) | *Miestä on pidätetty tutkinnan ajan.
(e)
VTT:n mukaan moottorin esilämmitys maksaa 550 watin lämmitintä käyttäen 62 markkaa vuodessa olettaen, että lämmitin on kytkettynä 125 kertaa, kaksi tuntia kerrallaan viitenä kylmimpänä kuukautena. (l) | Vuodet 1947–56 olivat vaikeaa aikaa Pieksämäen Lehden historiassa. – – Lehti oli jopa lakkautettuna pariin otteeseen vv. 1947–56. (l)
(f)
– – olettaen, että lämmitin on kytketty 125 kertaa | Lehti oli jopa lakkautettu pariin otteeseen vv. 1947–56.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Yleistä

Yksipersoonainen passiivi

Monipersoonaiset passiivit

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot