Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Passiivi ja passiivimaiset rakenteet > Monipersoonaiset passiivit > Passiivisia verbiliittoja > Muutos- ja tilapassiivin aspektuaalisia rajoituksia > § 1340 Mies on pidätetty vs. Mies on pidätettynä

§ 1340 Mies on pidätetty vs. Mies on pidätettynä

Predikatiivilauseen hahmoinen ja essiivillinen tilapassiivi eroavat toisistaan siinä, millaisia aspektuaalisia suhteita ne ilmaisevat. Predikatiivillinen tilapassiivi ilmaisee prosessin seurauksena syntynyttä tilaa (a): subjektin tarkoite on läpikäynyt kyseisen muutoksen ja on siis tarkasteltavana aikana uudessa tilassa. Essiivillinen tilapassiivi puolestaan esittää tilan mahdollisesti muuttuvana (b) (» § 1258). Molemmat eroavat aktiivista ja yksipersoonaisesta passiivista, jotka voivat ilmaista myös jatkuvaa, rajaamatonta prosessia (c).

(a)
Tapuli on muovitettu.
(b)
Korjauksessa oleva tapuli on muovitettuna pitkälle kevääseen. (l)
(c)
He muovittavat tapulia ~ tapulia muovitetaan (pitkälle kevääseen).

Essiivillisessä tilapassiivissa voi olla keston tai toiston ilmauksia kuten neljä päivää, viikon ajan, yhä, edelleen, monta kertaa, mutta tällöin ei tarkoiteta teon vaan sen tuloksena olevan tilan kestoa tai toistumista. Keston ilmaus voi siis olla mukana silloinkin, kun verbin tarkoittamalla teolla ei itsellään ole merkittävää kestoa (d). Ryhmän (e) essiivilliset esimerkit nostavat esiin tilan, ryhmän (f) yksipersoonaiset passiivit tilaan johtavan teon.

(d)
Mies on ollut pidätettynä tutkinnan ajan. (l) | *Miestä on pidätetty tutkinnan ajan.
(e)
VTT:n mukaan moottorin esilämmitys maksaa 550 watin lämmitintä käyttäen 62 markkaa vuodessa olettaen, että lämmitin on kytkettynä 125 kertaa, kaksi tuntia kerrallaan viitenä kylmimpänä kuukautena. (l) | Vuodet 1947–56 olivat vaikeaa aikaa Pieksämäen Lehden historiassa. – – Lehti oli jopa lakkautettuna pariin otteeseen vv. 1947–56. (l)
(f)
– – olettaen, että lämmitin on kytketty 125 kertaa | Lehti oli jopa lakkautettu pariin otteeseen vv. 1947–56.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Yleistä

Yksipersoonainen passiivi

Monipersoonaiset passiivit

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot