Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Passiivi ja passiivimaiset rakenteet > Monipersoonaiset passiivit > Passiivisia verbiliittoja > Muutos- ja tilapassiivin aspektuaalisia rajoituksia > § 1339 Alue tuli kartoitetuksi vs. Aluetta kartoitettiin

§ 1339 Alue tuli kartoitetuksi vs. Aluetta kartoitettiin

Koska TU-partisiippi ilmaisee tyypillisesti aiemman toiminnan tulosta (» § 522) ja koska tulla ja joutua ovat muutosverbejä, muutospassiivi ilmaisee ensisijaisesti loppuun vietyjä tai vietäviä tekoja ja on siten aspektiltaan rajattu (» § 1498):

(a)
Kun Kuokkalan piste siirretään Säynätsaloon, Sahin mukaan koko alue tulee kartoitetuksi. (l) | Kuusi sukupolvea on yrittänyt SE:tä rikkoa. Vasta nyt asia tuli hoidetuksi. (l) | Rahat hankitaan tonttien ja metsämaan myynnillä, ja potti tulee Kääriäisen mukaan tänä vuonna käytetyksi. (l)

Vastaava aktiivi- tai yksipersoonainen passiivilause voi ilmaista rajaamatontakin tapahtumaa, mikä näkyy partitiiviobjektista ja kestoa ilmaisevasta määritteestä: He kartoittivat aluetta ~ aluetta kartoitettiin pitkin kevättä. Muutospassiivissa ei tällainen keston määrite käy helposti päinsä (b). Tämä aspektuaalinen rajoitus saattaa kuitenkin kumoutua infiniittisissä rakenteissa (c), marginaalisesti muutenkin (d).

(b)
Alue tuli kartoitetuksi (*pitkin kevättä). | Asia tuli hoidetuksi (*monta viikkoa). | Puku tulee käytetyksi (*vuosikausia).
(c)
Lehtimajan mukaan syyttämättä jätetyllä on ratkaisun jälkeen oikeus tulla pidetyksi syyttömänä. (E) | – – ensisijaiset tarpeet, kuten – – toive tulla hyväillyksi ja pidetyksi sylissä, sekä toive tulla kannustetuksi – –. (E)
(d)
Sovellan myös omassa oppimisessani periaatetta, että tulen koko ajan opetetuksi. Osallistun aktiivisesti erilaisiin koulutustilaisuuksiin, – –. (E)

Ryhmän (c) esimerkeissä käytetyt ilmaukset pitää syyttömänä ~ sylissä, hyväillä ja kannustaa ilmaisevat luontaisesti rajaamattomia asiaintiloja, ja esimerkissä (d) tarkoitetaan jatkuvaa, rajaamatonta opettamista.

Huom. Kieltolauseessa muutospassiivilla voidaan osoittaa aspekti rajatuksi. Lauseessa Itse tauti ei tule hoidetuksi, koska sen syyt ovat syvällä koko elämämme menossa (l) nominatiivi takaa tulkinnan, että tarkoitetaan tulokseen johtavaa hoitoa. Yksipersoonaisesta passiivista Itse tautia ei hoidettaisi tämä ei kävisi ilmi. Tyypistä Asiaa ei tule hoidetuksi » § 1342.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Yleistä

Yksipersoonainen passiivi

Monipersoonaiset passiivit

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot