Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Passiivi ja passiivimaiset rakenteet > Monipersoonaiset passiivit > Passiivin ominaisuuksia sisältäviä verbiliittoja > § 1343 Rakenteiden on tehtävä ja on tehtävissä passiivimaisuus

§ 1343 Rakenteiden on tehtävä ja on tehtävissä passiivimaisuus

Apuverbistä ja passiivisesta partisiipista koostuvat myös verbiliitot on tehtävä ja on tehtävissä (» § 452, 15841585). Ne ovat ensisijaisesti modaalisia, mutta niillä on passiivirakenteidenkin piirteitä. Nesessiiviseen on tehtävä ‑verbiliittoon kuuluu passiivin VA-partisiippi, mutta toisin kuin monipersoonaisissa passiiveissa, se voi olla intransitiivinen: Nyt (meidän) on lähdettävä.

Mahdollisuutta ilmaisevalla verbiliitolla on tehtävissä on enemmän monipersoonaisen passiivin ominaisuuksia. Sen voi muodostaa vain transitiiviverbeistä, ja sen kieliopillisena subjektina on patientti (a). Tätä edustava NP voi kyllä olla objektin tapaan partitiivissa, jolloin rakenne noudattaa eksistentiaalilauseen mallia ja partitiivi ilmaisee kvantitatiivista epämääräisyyttä (b). Kielto ei aiheuta partitiivia niin kuin objektissa (c).

(a)
Huhut, epäluulot ja spekulaatiot ovat hälvennettävissä. (l)
(b)
Jos kirjailijan tekstiä lukee huolella, siinä on nähtävissä sekä oikeanlaista nöyryyttä että rakentavaa kritiikkiä. (k)
(c)
Asia (~ *asiaa) ei enää ole hallittavissa.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Yleistä

Yksipersoonainen passiivi

Monipersoonaiset passiivit

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot