Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Taivutus > Verbintaivutus > Verbien infiniittiset muodot > Partisiipit > § 122 Partisiippien tunnukset ja muodostus

§ 122 Partisiippien tunnukset ja muodostus

Partisiippeja ovat NUT- ja VA-partisiipit sekä agentti- ja kieltopartisiipit (» asetelma 64). Ne ovat nominaalisia verbinmuotoja (» § 62), joita käytetään adjektiivien tapaan substantiivin kongruoivina etumääritteinä ja itsenäisesti predikatiiveina sekä substantiivisesti NP:n edussanana. NUT-partisiippi ja sen passiivinen vastine TU-partisiippi esiintyvät myös liittomuotojen osina (on laulanut, eivät laulaneet, on laulettu), VA-partisiippi olla-verbin kanssa muissa verbiliitoissa (on tuleva, on lähdettävä).

Asetelma 64: Partisiipit tunnuksineen
Partisiippi Tunnus Passiivimuodossa
NUT-partisiippi nUt, lUt, rUt, sUt, (nnUt) (t)tU(x)
VA-partisiippi vA (t)tAvA
Agenttipartisiippi mA  
Kieltopartisiippi mAtOn  

Aktiivin NUT-partisiipin tunnus liittyy yksivartaloisten verbien (vahvaan) vokaalivartaloon (a). Kaksivartaloisissa verbeissä se liittyy konsonanttivartaloon. Tulla-taivutustyypin verbeissä tunnus assimiloituu vartalonloppuiseen konsonanttiin (b) ja A-infinitiiviltään VtA-loppuisissa verbeissä se päinvastoin assimiloi vartalonloppuisen konsonantin itseensä (c).

(a)
kerto-nut, luke-nut, etsi-nyt | syö-nyt, tupakoi-nut
(b)
jutel-lut, nous-sut, sur-rut, men-nyt
(c)
hypä=n=nyt, häiri=n=nyt, vaie=n=nut

Taivutukseltaan NUT-partisiipit kuuluvat sellaisten kaksivartaloisten nominien ryhmään, joiden vokaalivartalossa on ee, esim. lukenut : lukenee‑ (» § 68 asetelma 30). Puhutussa kielessä NUT-partisiippi on yleisesti U-loppuinen ja aiheuttaa rajageminaation: se oli pannus semmosia ehtoja ettei semmosiin ehtoin kukaam me (Kylmäkoski, SMS).

Passiivin partisiipin TU-tunnus liittyy yksivartaloisten verbien (heikkoon) vokaalivartaloon (d) ja kaksivartaloisten konsonanttivartaloon (e). Vartalo on siis sama kuin passiivimuodoissa muutenkin. Tunnuksen konsonanttiaines on t paitsi kertoa-taivutustyypin verbeissä tt. TU-tunnus itse on astevaihtelun alainen: tunnettu : tunnetun, syöty : syödyt. Tunnus voi aiheuttaa rajageminaation: se on tehtyk kallion sisäle (Kittilä, MA).

(d)
kerro-ttu, lue-ttu, etsi-tty | syö-ty, tupakoi-tu
(e)
opiskel-tu, nous-tu, sur-tu, men-ty | teh-ty | hypä=t=ty, häiri=t=ty, vaie=t=tu

Agenttipartisiipin mA‑, kieltopartisiipin mAtOn- (f) sekä VA-partisiipin tunnukset (g) liittyvät (vahvaan) vokaalivartaloon. Kieltopartisiipin tunnus on astevaihtelun alainen, esim. tekemätön : tekemättömän. Passiivin tunnuksen sisältävän (t)tAvA-muodon verbivartalo on heikkoasteinen (h). Agenttipartisiippi muodostetaan lähinnä transitiivisista verbeistä (» § 530).

(f)
kerto-ma, luke-ma, etsi-mä | teke-mä | syö-mä, ui-ma | ompele-ma, pese-mä, pure-ma, pane-ma | hyppää-mä | valitse-ma
 
vetä-mätön, luke-maton | teke-mätön jne. | kykenemätön, liukenematon
(g)
kerto-va, luke-va, etsi-vä | teke-vä | syö-vä, tupakoi-va | opiskele-va, nouse-va, sure-va, mene-vä | hyppää-vä | häiritse-vä | vaikene-va
(h)
kerro-ttava, lue-ttava, etsi-ttävä | teh-tävä | ui-tava | hypä=t=tävä | vali=t=tava

Huom. 1. VA- ja NUT-partisiippien perinteiset nimitykset ovat 1. ja 2. partisiippi.

Huom. 2. Lounais- ja peräpohjalaismurteissa sekä kaakkois- ja päijäthämäläisissä ja eteläsavolaismurteissa esiintyy supistumaverbien NUT-partisiipille ominainen geminaatta-n:llinen nnU-pääte myös yksivartaloisten verbien NUT-partisiipissa. Toisaalta NUT-partisiipin tunnuksena saattaa olla pelkkä n.

 
– – enkä mie ottannu enempää ku sen korttihinnan. (Ylitornio, SMS) | eihän ne ni ihtiisäj juovuksiij juonnu. (Jämsä, SMS) | Lohi oli niin iso, että ei puuram puntar ottan sit eteheh. (Kymi, SMS)

Kaakkoismurteissa NUT-partisiipista on U-vokaaliton variantti: oot sie saant mittää suuhus (Luumäki, MA); Aisaremmi on näköjeä katkent – – (Simpele, SMS). Savolaismurteinen taas on muoto, joka sisältää tunnuksen ‑nnA ~ ‑nA ~ ‑nUnnA: Se on tullunna harmmoopäeseks (Maaninka, SMS). (Mielikäinen 1978, 1981b, 1991: levikkikartta 19.)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Yleistä

Taivutustyypit

Nominintaivutus

Yleistä

Luku

Sija

Possessiivisuffiksit

Nominien taivutusparadigmat

Verbintaivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot