Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Taivutus > Verbintaivutus > Tempukset ja modukset > Tempukset > Morfologiset tempukset ja liittotempukset > § 112 Tempustaivutus

§ 112 Tempustaivutus

Finiittisen verbinmuodon tempuksia ovat preesens ja imperfekti (» asetelma 58). Preesens on tunnukseton ja imperfektin tunnus on i (puhu-i, tul-i); supistumaverbeissä (halusi) myös s-aineksen voi analysoida imperfektin tunnuksen osaksi (» § 59). Kieltomuodoista » § 109.

Asetelma 58: Morfologiset tempukset
Tempus Tunnus Esimerkkejä
Preesens kerron, syöt, juoksemme, vastaa, häiritsee, vanhenevat; kerrotaan
Imperfekti i, si kerro-i-n, sö-i-t, juoks-i-mme, vasta=s=i, häirits-i, vanhen-i-vat;
kerrott-i-in

Liittotempukset perfekti ja pluskvamperfekti muodostuvat apuverbistä ja pääverbin NUT- tai TU-partisiipista. Perfekti- ja pluskvamperfektimuodot on tapana lukea verbin paradigmaan, toisin kuin olla-verbin varaan rakentuvat verbiliitot on ~ oli tekevä, on tehtävä jne. (» § 451452).

 
Perfekti olen kertonut, olet kertonut, on kertonut olemme kertoneet, olette kertoneet, ovat kertoneet; on kerrottu
Pluskvamperfekti olin kertonut, olit kertonut, oli kertonut olimme kertoneet, olitte kertoneet, olivat kertoneet; oli kerrottu

Perfektissä apuverbi on preesens-, pluskvamperfektissä imperfektimuotoinen. Apuverbi taipuu normaalisti kaikissa persoonissa sekä myönteisenä että kielteisenä ja perfektissä myös eri moduksissa. Pääverbinä on NUT-partisiipin nominatiivimuoto, joka yleiskielessä kongruoi subjektin persoonan mukaan: olen syönyt, ovat syöneet. Puhutussa kielessä inkongruenssi on tavallista: ne oli käyny, ootteko te käyny jne. (» § 1283, 1291). Perfekti esiintyy myös modaaliverbin yhteydessä rakenteessa, jossa apuverbi olla on A-infinitiivissä, esim. hän voi olla kadonnut, he saattavat olla lähteneet, sen täytyy olla pakattu jo (» § 450).

Passiivin liittomuodoissa apuverbi on samassa muodossa kuin yksikön 3. persoonassa ja partisiippi on passiivissa: on maksettu. Etenkin puhutussa kielessä myös apuverbi on usein passiivimuotoinen: ollaan käyty (» § 12921293).

Liittotempuksissa moduksen tunnus liittyy olla-apuverbiin (» § 115). Perfektillä on kaikki neljä modusvaihtoehtoa: indikatiivi (on kerrottu), konditionaali (olisi kerrottu), potentiaali (lienee kertonut) ja imperatiivi (olkoon kertonut). Pluskvamperfektillä sen sijaan on vain yksi modus, indikatiivi: oli kertonut.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Yleistä

Taivutustyypit

Nominintaivutus

Yleistä

Luku

Sija

Possessiivisuffiksit

Nominien taivutusparadigmat

Verbintaivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot