Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Taivutus > Verbintaivutus > Verbien infiniittiset muodot > § 119 Infinitiivit, partisiipit ja nippuinfinitiivit

§ 119 Infinitiivit, partisiipit ja nippuinfinitiivit

Verbien infiniittiset muodot infinitiivit ja partisiipit käyttäytyvät taivutuksensa puolesta osin nominien tavoin: niiltä puuttuvat finiittiverbin morfologiset kategoriat modus ja tempus; lisäksi eräissä muodoissa mahdollinen persoona ilmaistaan possessiivisuffiksilla eikä persoonapäätteellä. Partisiipit ovat paitsi verbiparadigmaan kuuluvia muotoja myös adjektiivisia sanoja: niillä on luku- ja sijataivutus (» § 61, 122). Infinitiivit ovat luonteeltaan vähemmän nominaalisia; niiden sijataivutus on vajaa eikä niillä ole monikkoa (» § 120121). (Infiniittisten muotojen käytöstä luvussa Infinitiivit ja partisiipit » § 490550.)

Eräiden infiniittimuotojen tunnukset koostuvat useammasta morfologisesta osasta, joille on kuitenkin kokonaisuutena vakiintunut oma kieliopillinen tehtävänsä, esim. aines ‑vinA-+POS muodossa olevinaan. Kiteytyneen tunnuksen yhtenä osana on tavallisimmin jokin partisiipin tunnus. Näitä nippuinfiniiteiksi kutsuttavia muotoja esiintyy erilaisten liittomuotojen ja verbiliittojen ym. olla-verbillisten konstruktioiden osina (» § 57, 123, 451453, 496497).

Huom. Kieltoverbin kanssa esiintyvä pääverbin kieltomuoto on siinä mielessä infiniittinen, että siinä ei ole persoonapäätettä: en kerro. Kuitenkin se voi sisältää modustunnuksen: en kertoisi.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Yleistä

Taivutustyypit

Nominintaivutus

Yleistä

Luku

Sija

Possessiivisuffiksit

Nominien taivutusparadigmat

Verbintaivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot