Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Taivutus > Verbintaivutus > Tempukset ja modukset > Modukset > Yleistä > § 115 Modustaivutus

§ 115 Modustaivutus

Moduksia eli modaalista merkitystä ilmaisevia taivutusluokkia ovat indikatiivi, konditionaali (» § 116), potentiaali (» § 117) ja imperatiivi (» § 118). Ne esiintyvät vain finiittisissä verbinmuodoissa. Indikatiivi on tunnukseton modus. Muiden modusten tunnukset liittyvät verbin vartaloon (puhu-isi-n, anta-ne-mme, tul-kaa), kieltomuodoissa pääverbin vartaloon (en puhu-isi), passiivissa passiivivartaloon (kerrotta-isi-in, ei kerrotta-ne, kerrotta-koon) ja liittotempuksissa olla-apuverbin vartaloon (ol-isi-n puhunut, lie-ne-t tullut, et ol-isi antanut). Kielteisessä imperatiivissa modus ilmenee sekä kieltoverbin että pääverbin muodosta (» asetelma 60).

Asetelma 60: Modukset
Modus Tunnus Preesens  
    Myönteinen Kielteinen
Indikatiivi kerro-n en kerrox
Konditionaali isi kerto-isi-n en kerto-isi
Potentiaali ne, le, se, re kerto-ne-n en kerto-nex
Imperatiivi
kAA, kO
kerrox
kerto-kaa
kerto-ko-on
älä kerrox
äl-kää kerto-ko(x)
äl-kö-ön kerto-ko(x)

Kieltoverbillä ja olla-verbillä on modustaivutuksessa suppleetiota. Kieltoverbillä on erityinen vartalo imperatiivissa, äl(ä)-: älä, äl-kö-ön, äl-kää-mme, äl-kää, äl-kö-öt. Kieltoverbiin ei liity muiden modusten kuin imperatiivin tunnuksia. Olla-verbin aktiivin potentiaalimuodot perustuvat vartaloon lie(ne)-: lienevät täällä, ette liene kuulleet.

Huom. 1. Sanat lie ja lienee esiintyvät myös partikkeleina: Täällä Suomessa tuommonen katti on kuin mikä lie vieras esine, – – (k); Tämä lienee vaatisi uusia menetelmiä (A) (» § 1605). Muotoa lienisi esiintyy satunnaisesti: Koodista tulisi loputtoman pitkä ja etenkin ulkopuolisen lienisi hankala lukea sitä (E).

Huom. 2. Sellaisia merkitykseltään imperatiivia vastaavia Os-loppuisia muotoja kuin Kuullos pyhä vala, Ollos huoleton on kutsuttu optatiiveiksi (» § 1659 huom.).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Yleistä

Taivutustyypit

Nominintaivutus

Yleistä

Luku

Sija

Possessiivisuffiksit

Nominien taivutusparadigmat

Verbintaivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot