Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne > A-infinitiivin translatiivi > Finaalirakenne > § 513 Tarkoitusta ilmaiseva tehdäkseen ja sen tulkintoja

§ 513 Tarkoitusta ilmaiseva tehdäkseen ja sen tulkintoja

A-infinitiivin translatiivi esiintyy pääasiassa finaalirakenteessa, joka toimii adverbiaalimääritteenä ja ilmaisee toiminnan tarkoitusta tai pelkästään myöhemmyyttä suhteessa hallitsevan lauseen ajankohtaan. Infinitiiviin liittyvä possessiivisuffiksi osoittaa rakenteen samasubjektiseksi hallitsevan verbin kanssa.

 
  Finaalirakenne
Ajoin Kekkosentietä nähdäkseni Näsijärven.
Turistit ajavat Kekkosentietä nähdäkseen Näsijärven.

Prototyyppinen tarkoituksen ilmaus on finaalirakenne, joka esiintyy elollissubjektillisessa lauseessa ja ilmaisee, että hallitsevassa lauseessa kuvattu toiminta edistää finaalirakenteen tarkoittaman päämäärän saavuttamista. Kahden teon välillä on siis kausaalinen suhde (a). Lause voi mm. korostaa ponnistelua päämäärän hyväksi (b).

(a)
Opiskelijoita ohjatessaan hän käytti mielellään kotimurrettaan luodakseen vapautuneen keskusteluilmapiirin. (l) | Juokslahden tiejatke mahdollistaisi myös sen, että Jämsänkoskelta ei tarvitsisi ajaa Jämsän keskustan läpi päästäkseen nelostielle. (l)
(b)
Ei ole mitään aihetta epäillä, etteivätkö päättäjät tekisi parastaan edistääkseen nimenomaan nuorten työllisyyttä. (l) | – – yrittäjät ovat panneet kaikkensa likoon palvellakseen asiakkaitaan mahdollisimman hyvin. (l) | Hän on ponnistellut lujasti estääkseen neuvottelujen kariutumisen, – –. (l)

Kun hallitseva lause ei kuvaa tarkoituksellista toimintaa, esim. kun verbinä on tarvita, vaatia ja kaivata, finaalirakenne ilmaisee, että tämän verbin objektitarkoite on edellytys finaalirakenteen ilmaiseman asian saavuttamiselle (c). Subjekti voi tällöin olla myös elotontarkoitteinen, jolloin kyse on jonkin muun, kontekstista ilmenevän tahon tarpeista.

(c)
Sanotaan, että pojat tarvitsevat läheistä isäsuhdetta kasvaakseen tosi miehiksi. (k) | Myös Antonio on sitä mieltä, että joukkue kaipaa uusia pelaajia mitaleille yltääkseen. (l) | Hintasopimus vaatii voimaan tullakseen Kilpailuviraston poikkeusluvan lisäksi MTK:n metsävaltuuskunnan hyväksymisen. (l)

Tarpeellisuuden merkitykseen liittyy myös finaalirakenteen käyttö riittävyyttä ja liiallisuutta ilmaisevien määritteiden kanssa (d). Tällaisia ovat mm. liian, sopivan, riittävän, kyllin, liikaa ja tarpeeksi niin adjektiivin, adverbin, verbin kuin substantiivin yhteydessä. Finaalirakenne ilmaisee, mihin tarkoitukseen nähden jotakin on tai ei ole tarpeeksi tai liikaa (myös » § 549550).

(d)
Nyt olin liian väsynyt jaksaakseni tämän pitemmän kaavan mukaan. (k) | Rantalainen haluaa tietää, onko hän riittävän älykäs päästäkseen jäseneksi. (l) | Mutta hän ei ole elänyt tarpeeksi kauan kertoakseen löydöstään. (k) | – – 78 prosenttia on sitä mieltä, etteivät suomalaiset tiedä EL:stä riittävästi voidakseen äänestää siihen liittymisestä. (l)

Koska päämäärään johtava teko tai tilanne edeltää ajallisesti itse päämäärää, finaalirakenteen ilmaisema tilanne on myöhempi kuin hallitsevan lauseen ilmaisema. Finaalirakenne ilmaiseekin myös pelkkää myöhemmyyttä suhteessa hallitsevaan tilanteeseen, etenkin kun subjekti on eloton (e) tai finaalirakenteen kuvaama tilanne on epäedullinen (f).

(e)
Wienin EM-uinnit alkavat nyt vauhdikkailla pärskeillä päättyäkseen ensi sunnuntaina. (l) | Ekofisk on Pohjanmeren öljyntuotannon pääkeskus, johon myös muilta Norjan öljykentiltä tulevat öljy- ja kaasuputket yhdistyvät jatkuakseen sitten Teesideen Englantiin ja Emdeniin Länsi-Saksaan. (l)
(f)
Monet heistä toipuivat NKDV:n kuulusteluista sen verran, että pääsivät sotaan mukaan suoraan Stalinin vankileireiltä – joutuakseen sinne takaisin sodan jälkeen, – –. (l) | – – Los Angelesin peli menetti parhaan teränsä, ja Edmonton meni jatkoon pudotakseen seuraavalla kierroksella Minnesotalle (nyk. Dallas). (l)

Finaalirakenteen kiteymiä ovat ilmaukset tulla jäädäkseen ja pelätä kuollakseen.

Huom. Kielenhuollon kannasta finaalirakenteen myöhemmyyttä ilmaisevaan käyttöön ks. T. Itkonen 2000: 80–81.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot