Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne > Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet > Tehden, tekemällä ja niiden kielteinen vastine tekemättä > § 515 Tapa, keino, oheistoiminta ja sen kielto

§ 515 Tapa, keino, oheistoiminta ja sen kielto

E-infinitiivin instruktiivi (» § 495) ja kaksi MA-infinitiivin muotoa, adessiivi ja abessiivi (» § 494), muodostavat adverbiaalimääritteenä toimivia lausekkeita, jotka ilmaisevat laajassa mielessä tapaa: ne kuvaavat sitä, miten hallitsevan verbin ilmaisema tilanne toteutuu. Infinitiivilauseke esittää toiminnan hallitsevan rakenteen kuvaaman tilanteen oheistoimintana. Näistä rakenteista käytetään seuraavassa infinitiivien muodon mukaisia nimityksiä en-, mAllA- ja mAttA-rakenne:

 
en-rakenne Taskuvaras kulki kaupungilla esiintyen turistioppaana.
mAllA-rakenne Kuumetta voi hoitaa kotona antamalla runsaasti nestettä.
mAttA-rakenne Hän toisteli asiaansa antamatta vastapuolelle suunvuoroa.

Kielteinen mAttA-rakenne ilmaisee, että hallitsevan lauseen kuvaama tilanne toteutuu tai voi toteutua ilman sen tarkoittamaa toimintaa (» § 1627). Rakenne on vähemmän spesifinen kuin en- ja mAllA-rakenteet ja toimii molempien kielteisenä vastineena:

 
Säästyin flunssalta ottamalla rokotuksen ~ ottamatta rokotusta.
He seisoivat jonossa jutellen keskenään ~ juttelematta keskenään.
 
Ahon mielestä leikkaukset on tehty hutiloiden, miettimättä lainkaan niiden vaikutuksia. (l) | Hallituksen mielestä organisaatiota madaltamalla, esimieskuntaa vähentämällä ja henkilöstön itsenäisyyttä ja vastuullisuutta korostamalla voidaan säästää palvelujen laadusta ja määrästä tinkimättä. (l)

Tavan infinitiivirakenteet ovat yleensä samasubjektisia, ts. niillä on yhteinen subjekti hallitsevan rakenteen kanssa. Tällöin niiden totaaliobjektin sija määräytyy hallitsevan lauseen perusteella (» § 936).

(a)
C-tytöissä Ilves vei pronssia kaatamalla Vaasan Sportin 3–0. (l) | – – että oikea satiini valmistetaan kokonaan silkistä tai kutomalla silkkikude puuvillaloimeen. (l)

Rakenteilla on kuitenkin käyttöjä, joihin kumpikaan näistä ominaisuuksista ei päde (» § 519520).

Huom. 1. Tapaa ilmaisevasta en-rakenteesta on aiemmin käytetty nimitystä modaalirakenne (modaalinen lauseenvastike), joka perustuu toiseen modaalinen-sanan merkitykseen kuin tässä kieliopissa käytetty. Nominatiivisubjektillinen en-rakenne, esim. posket punottaen, on statusrakenteen tyyppi (» § 877). MA-infinitiivin abessiivista verbiliitoissa » § 452.

Huom. 2. Adverbiksi leksikaalistuneita en-rakenteita ovat mm. ilmaustyyppi edellyttäen, että ’jos’ sekä yllättäen, tuplaten, verraten ’melko’, näin ollen, suoraan ~ toisin sanoen, kaikesta päätellen, yleisesti ~ tarkkaan ottaen, totta puhuen, näin ollen, pienestä pitäen, alun pitäen, tieten tahtoen, tahtoen tai tahtomattaan, mennen tullen. Sanaliittojen sanajärjestys on vakiintunut siten, että infinitiivi on laajennuksensa jäljessä.

Adverbiksi leksikaalistuneilla mAttA-muodoilla on usein mAttOmAsti-muotoinen synonyymi, esim. auttamatta ~ auttamattomasti, huomaamatta ~ huomaamattomasti, väistämättä ~ väistämättömästi.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot