Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana > Lause lauseen jäsenenä > Lause adverbiaalitäydennyksenä > § 1153 Yleistä: Petyin tulokseen ~ siihen, että...

§ 1153 Yleistä: Petyin tulokseen ~ siihen, että...

Tyypillinen adverbiaalitäydennys on paikallissijainen lauseke, esim. Olen varma asiasta; Olimme pettyneitä tilanteeseen. Lausetäydennys puolestaan ilmaisee abstraktia asiaintilaa, ja siinä on yleensä mukana tukipronomini: Olen varma siitä, että hän tulee; monilla predikaattityypeillä pronomini on pakollinenkin (» § 1154). Eräissä tapauksissa lause voi toisaalta esiintyä adverbiaalitäydennyksenä ilman sijan merkitsevää tukipronominia: Olen varma, että hän tulee; Väittelimme pitkään, onko asiassa mitään järkeä (» § 1155). Adverbiaalitäydennyksenä paljas lause on aina yhdysrakenteen jälkiosana. Tavallisesti se on että- tai alisteinen kysymyslause, mutta mahdollisia ovat myös jos‑, kun- ja vaikka-lauseet.

Sellaisissa tapauksissa, joissa adverbiaali ei ole yhtä selvästi täydennys, paikallissijainen tukipronomini on tavallisimmin mukana: Hän voi ylpeillä (sillä), että onnistui taas (» § 1156).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Yleistä

Lause lauseen jäsenenä

Että-lause adjektiivin ja adverbin yhteydessä

Että- ja kysymyslause substantiivin määritteinä

Relatiivilauseet

Kuin-rakenteet

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot