Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Nollapersoona > Nollasubjekti > Infinitiivin nollasubjekti > § 1357 Oli ihanaa uida, Tanssiessa kroppa rentoutuu

§ 1357 Oli ihanaa uida, Tanssiessa kroppa rentoutuu

Infinitiivillä on avoin nollasubjekti, kun hallitsevassa rakenteessa ei ole jäsentä, joka samalla toimisi infiniittisen verbin subjektina. Tällainen infinitiivilauseke voi olla subjektina (a) (» § 503504), liittyä substantiiviin (b) (» § 506507) tai muodostaa kysymys- tai relatiivilauseen (c) (» § 512).

(a)
Tuntui upealta olla yksin matkalla. (k) | – On virhe kuvitella, että imettäminen on luonnollinen tai vaistonvarainen asia, – –. (l) | Sivistykseen kuuluu osata vaieta tai puhua mitä lyhimmin omasta alastaan. (k)
(b)
Sivistynyt tapa jättää uutuuskirja lukematta on päättää lukea se myöhemmin. (k)
(c)
Minne mennä tänään? | Lähteäkö vai ei? | Ei yhtään hautaa eikä vainajaa jota tervehtiä ja johon pitää yhteyttä. (k)

Jos infinitiiviin liittyy predikatiivi, tämän yksikön nominatiivimuoto viittaa siihen, että kyseessä on nollapersoona: Tuntui upealta olla jälleen terve.

Osa lauseista, joissa infinitiivilauseke on subjektina, on tulkittavissa myös niin, että hallitsevassa rakenteessa on avoin nolla, johon infinitiivin subjekti samastuu. Nolla on silloin samassa asemassa kuin kokijaa ilmaiseva elatiivimuotoinen adverbiaali (d) (» § 1360).

(d)
Minusta tuntui upealta ~ oli hauskaa olla yksin matkalla.

Adverbiaalina toimivissa infinitiivilausekkeissa voi olla nollasubjekti silloinkin, kun hallitsevassa lauseessa on subjekti. Tällaisia ovat tavan infinitiivirakenteet tekemällä, tekemättä, tehden (e) (» § 520) sekä temporaalirakenne (f) (» § 547). Subjektia ei siis tulkita infiniittisen verbin tekijäksi kuten esim. lauseessa Anna teki sen valittamatta.

(e)
Anna teki sen käskemättä. | Sivuovi aukeaa napista painamalla. | Vuosi vaihtuu oopperavideoita katsellen.
(f)
Tanssiessa kroppa rentoutuu. | Linja voi aueta odottaessa.

Tyypissä (e) on paitsi nollapersoonan myös passiivitulkinnan piirteitä, sillä kyseisillä infinitiiveillä ei ole passiivimuotoa.

Huom. Partisiippipohjainen referatiivimuoto ei esiinny nollapersoonaisena edes jos-lauseissa (» § 1351): *Jos tuntuu tulevan liian aikaisin, voi odottaa ulkona; *Jos joku väittää valehtelevan, saa kyllä loukkaantua.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Lause, virke ja lausuma

Lauseen jäsenet

Lausemaisuus ja sen asteet

Yhdyslause

Modaaliset lausetyypit

Syntaktiset lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot