Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Nollapersoona > Nollasubjekti > Infinitiivin nollasubjekti > § 1357 Oli ihanaa uida, Tanssiessa kroppa rentoutuu

§ 1357 Oli ihanaa uida, Tanssiessa kroppa rentoutuu

Infinitiivillä on avoin nollasubjekti, kun hallitsevassa rakenteessa ei ole jäsentä, joka samalla toimisi infiniittisen verbin subjektina. Tällainen infinitiivilauseke voi olla subjektina (a) (» § 503504), liittyä substantiiviin (b) (» § 506507) tai muodostaa kysymys- tai relatiivilauseen (c) (» § 512).

(a)
Tuntui upealta olla yksin matkalla. (k) | – On virhe kuvitella, että imettäminen on luonnollinen tai vaistonvarainen asia, – –. (l) | Sivistykseen kuuluu osata vaieta tai puhua mitä lyhimmin omasta alastaan. (k)
(b)
Sivistynyt tapa jättää uutuuskirja lukematta on päättää lukea se myöhemmin. (k)
(c)
Minne mennä tänään? | Lähteäkö vai ei? | Ei yhtään hautaa eikä vainajaa jota tervehtiä ja johon pitää yhteyttä. (k)

Jos infinitiiviin liittyy predikatiivi, tämän yksikön nominatiivimuoto viittaa siihen, että kyseessä on nollapersoona: Tuntui upealta olla jälleen terve.

Osa lauseista, joissa infinitiivilauseke on subjektina, on tulkittavissa myös niin, että hallitsevassa rakenteessa on avoin nolla, johon infinitiivin subjekti samastuu. Nolla on silloin samassa asemassa kuin kokijaa ilmaiseva elatiivimuotoinen adverbiaali (d) (» § 1360).

(d)
Minusta tuntui upealta ~ oli hauskaa olla yksin matkalla.

Adverbiaalina toimivissa infinitiivilausekkeissa voi olla nollasubjekti silloinkin, kun hallitsevassa lauseessa on subjekti. Tällaisia ovat tavan infinitiivirakenteet tekemällä, tekemättä, tehden (e) (» § 520) sekä temporaalirakenne (f) (» § 547). Subjektia ei siis tulkita infiniittisen verbin tekijäksi kuten esim. lauseessa Anna teki sen valittamatta.

(e)
Anna teki sen käskemättä. | Sivuovi aukeaa napista painamalla. | Vuosi vaihtuu oopperavideoita katsellen.
(f)
Tanssiessa kroppa rentoutuu. | Linja voi aueta odottaessa.

Tyypissä (e) on paitsi nollapersoonan myös passiivitulkinnan piirteitä, sillä kyseisillä infinitiiveillä ei ole passiivimuotoa.

Huom. Partisiippipohjainen referatiivimuoto ei esiinny nollapersoonaisena edes jos-lauseissa (» § 1351): *Jos tuntuu tulevan liian aikaisin, voi odottaa ulkona; *Jos joku väittää valehtelevan, saa kyllä loukkaantua.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot