Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa > Vajaakäyttöiset sijat > § 1261 Abessiivin, instruktiivin ja komitatiivin rajoituksia

§ 1261 Abessiivin, instruktiivin ja komitatiivin rajoituksia

Vajaakäyttöisten sijojen abessiivin, instruktiivin ja komitatiivin käyttöön liittyy leksikaalisia ja morfologisia rajoituksia. Esimerkiksi abessiivi esiintyy ensisijaisesti MA-infinitiivin sijana, vaikka muoto on mahdollinen nomineistakin. Instruktiivi- ja komitatiivisijaiset sanat sisältävät aina monikon i-tunnuksen ja komitatiivi lisäksi substantiiveissa possessiivisuffiksin: korkein odotuksin, perheineni. Pronomineista vajaakäyttöisiä sijoja esiintyy vain määritteinä sellaisissa kiteytyneissä ilmauksissa kuin niine hyvineen, muin keinoin, muitta mutkitta. Abessiivi ja instruktiivi ovat myös eräänlaisia adverbistimia sikäli, että näissä sijoissa esiintyvä substantiivi saa usein adverbin mutta ei substantiivin määritteitä: aivan syyttä, ihan avokäsin, *hyvättä syyttä (» § 686). Vajaakäyttöisiä sijoja esiintyy teksteissä marginaalisesti (» § 1227 taulukko 10).

Vajaakäyttöistä sijaa edustava lauseke on tyypillisesti verbi-ilmauksen tai lauseen, joskus myös substantiivin adverbiaalimääritteenä.

Huom. Vajaakäyttöisistä sijoista on käytetty myös nimitystä marginaaliset sijat (Hakulinen – Karlsson 1979). Akkusatiivista vajaakäyttöisenä sijana » § 1233.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Yleistä

Kieliopilliset sijat

Paikallissijat

Olo- ja suuntasijaisuus

Sisä- ja ulkopaikallissijat

Paikallissijat ajanilmauksissa

Paikallissijojen muuta käyttöä

Vajaakäyttöiset sijat

Sijojen rajatapauksia

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot