Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa > Vajaakäyttöiset sijat > § 1261 Abessiivin, instruktiivin ja komitatiivin rajoituksia

§ 1261 Abessiivin, instruktiivin ja komitatiivin rajoituksia

Vajaakäyttöisten sijojen abessiivin, instruktiivin ja komitatiivin käyttöön liittyy leksikaalisia ja morfologisia rajoituksia. Esimerkiksi abessiivi esiintyy ensisijaisesti MA-infinitiivin sijana, vaikka muoto on mahdollinen nomineistakin. Instruktiivi- ja komitatiivisijaiset sanat sisältävät aina monikon i-tunnuksen ja komitatiivi lisäksi substantiiveissa possessiivisuffiksin: korkein odotuksin, perheineni. Pronomineista vajaakäyttöisiä sijoja esiintyy vain määritteinä sellaisissa kiteytyneissä ilmauksissa kuin niine hyvineen, muin keinoin, muitta mutkitta. Abessiivi ja instruktiivi ovat myös eräänlaisia adverbistimia sikäli, että näissä sijoissa esiintyvä substantiivi saa usein adverbin mutta ei substantiivin määritteitä: aivan syyttä, ihan avokäsin, *hyvättä syyttä (» § 686). Vajaakäyttöisiä sijoja esiintyy teksteissä marginaalisesti (» § 1227 taulukko 10).

Vajaakäyttöistä sijaa edustava lauseke on tyypillisesti verbi-ilmauksen tai lauseen, joskus myös substantiivin adverbiaalimääritteenä.

Huom. Vajaakäyttöisistä sijoista on käytetty myös nimitystä marginaaliset sijat (Hakulinen – Karlsson 1979). Akkusatiivista vajaakäyttöisenä sijana » § 1233.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Yleistä

Kieliopilliset sijat

Paikallissijat

Olo- ja suuntasijaisuus

Sisä- ja ulkopaikallissijat

Paikallissijat ajanilmauksissa

Paikallissijojen muuta käyttöä

Vajaakäyttöiset sijat

Sijojen rajatapauksia

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot