Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Määräisyys ja viittaaminen > Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset > Refleksiivisyys ja muu anafora > § 1447 Pro-ainesten työnjako

§ 1447 Pro-ainesten työnjako

Refleksiiviset pro-ainekset ovat lähes kattavassa täydennysjakaumassa anaforisten pronominien hän ~ he ja se ~ ne kanssa (» asetelma 176).

Asetelma 176: Refleksiivisten ja ei-refleksiivisten pronominien jakauma
  Korrelaattina saman lauseen subjekti
Pro-aines on refleksiivinen Äiti ei ostanut mitään itselleen.
Pojat tuijottivat varpaisiinsa.
  Korrelaattina saman lauseen muu jäsen
Pro-aines ei refleksiivinen Mikko kiitti katsojia heidän tuestaan.
[Taiteilijan Afrikan-matka] vaikutti hänen taiteeseensa.
  Hänellä on tarkat käsitykset [naisista ja heidän kunnollisuudestaan].
  Korrelaatti eri lauseessa
Pro-aines ei refleksiivinen Mikko on pettynyt. Äiti ei ostanutkaan mitään hänelle.
Laatikko hajosi, kun yritin avata sen kantta.

Refleksiivinen anafora esiintyy finiittisen yksinäislauseen sisällä, missä pro-aineksen korrelaattina on subjekti (tarkemmin » § 14481450). Ei-refleksiiviset anaforiset pronominit taas voivat saada tulkintansa saman lauseen muusta jäsenestä kuin subjektista tai sitten yhdyslauseen tai tekstin aiemmasta lauseesta (» § 1428).

Refleksiiviaineksen tulkinta-ala voi olla lausetta suppeampi: infiniittinen rakenne (» § 14521453) tai nominaalinen lauseke (» § 14541455). Tällöin anaforisen ja refleksiivisen aineksen käytössä on vaihtelua.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Yleistä

Määräisyyden osoittaminen

Deiksis ja anafora

Deiksis

Indeksaalinen, deiktinen, korrelaatti ja tulkintapohja

Lauseiden välinen ja lauseen sisäinen anafora

Anaforan kieliopilliset keinot

Anaforan merkityssuhteita

Tilanneviitteisyys

Toistuvat viittaukset eli referentiaalinen ketju

Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot