Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Määräisyys ja viittaaminen > Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset > Refleksiivisyys ja muu anafora > § 1447 Pro-ainesten työnjako

§ 1447 Pro-ainesten työnjako

Refleksiiviset pro-ainekset ovat lähes kattavassa täydennysjakaumassa anaforisten pronominien hän ~ he ja se ~ ne kanssa (» asetelma 176).

Asetelma 176: Refleksiivisten ja ei-refleksiivisten pronominien jakauma
  Korrelaattina saman lauseen subjekti
Pro-aines on refleksiivinen Äiti ei ostanut mitään itselleen.
Pojat tuijottivat varpaisiinsa.
  Korrelaattina saman lauseen muu jäsen
Pro-aines ei refleksiivinen Mikko kiitti katsojia heidän tuestaan.
[Taiteilijan Afrikan-matka] vaikutti hänen taiteeseensa.
  Hänellä on tarkat käsitykset [naisista ja heidän kunnollisuudestaan].
  Korrelaatti eri lauseessa
Pro-aines ei refleksiivinen Mikko on pettynyt. Äiti ei ostanutkaan mitään hänelle.
Laatikko hajosi, kun yritin avata sen kantta.

Refleksiivinen anafora esiintyy finiittisen yksinäislauseen sisällä, missä pro-aineksen korrelaattina on subjekti (tarkemmin » § 14481450). Ei-refleksiiviset anaforiset pronominit taas voivat saada tulkintansa saman lauseen muusta jäsenestä kuin subjektista tai sitten yhdyslauseen tai tekstin aiemmasta lauseesta (» § 1428).

Refleksiiviaineksen tulkinta-ala voi olla lausetta suppeampi: infiniittinen rakenne (» § 14521453) tai nominaalinen lauseke (» § 14541455). Tällöin anaforisen ja refleksiivisen aineksen käytössä on vaihtelua.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Yleistä

Määräisyyden osoittaminen

Deiksis ja anafora

Deiksis

Indeksaalinen, deiktinen, korrelaatti ja tulkintapohja

Lauseiden välinen ja lauseen sisäinen anafora

Anaforan kieliopilliset keinot

Anaforan merkityssuhteita

Tilanneviitteisyys

Toistuvat viittaukset eli referentiaalinen ketju

Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot