Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Fonologia ja morfofonologia > Morfofonologinen vaihtelu > Vartalonloppuiset vokaalivaihtelut > Vaihtelu A : O ~ > § 48 Vartalonvaihtelu konditionaalissa ja superlatiivissa

§ 48 Vartalonvaihtelu konditionaalissa ja superlatiivissa

Asetelma 18 esittää vartalonvaihtelun konditionaalissa. Verbin vartalovokaali A säilyy isi-tunnuksen edellä (anta-isi). Pitkään AA-vokaaliin päättyvissä supistumaverbien vartaloissa vokaali lyhenee (hyppä-isi » § 52), muissa supistumavartaloissa lopun vokaaliyhtymä säilyy konditionaalin tunnuksen edellä (rupea-isi, katoa-isi-t, kerkiä-isi-mme, halua-isi-n). Kuitenkin puhutussa kielessä loppuvokaali voi kadota eA‑, OA- ja UA-loppuisista supistumavartaloista, jolloin vartalon lopussa on vain vokaaliyhtymän alkukomponentti (rupe-is, kato-isi-t, halu-isi-n » § 116 ryhmä g).

Asetelma 18: Vaihtelu A : A (~ ) verbien konditionaalissa
  (a)a-vartalot (ä)ä-vartalot
A : A aja- : aja-isi elä- : elä-isi
  kannatta- : kannatta-isi käsittä- : käsittä-isi
Supistumaverbi:    
A : hakkaa- : hakka-isi pelkää- : pelkä-isi
A : A ~ lohkea- : lohkea-isi ~ (puhek.) lohke-is(i) repeä- : repeä-isi ~
(puhek.) repe-is(i)
  halua- : halua-isi ~ (puhek.) halu-is(i)  
A : A kutia- : kutia-isi selviä- : selviä-isi

Superlatiivissa A-vartaloisten adjektiivien vartalon loppuvokaalin pääedustuma on kato (» asetelma 19). Vartalo voi kuitenkin joskus olla monikkovartalon vaikutuksesta myös O:llinen, esim. superlatiivi räväk-in ~ räväkö-in, kivin ~ kivoin, tiukin ~ tiukoin (» § 300; vrt. mon. räväköissä ~ räväkissä, kivoissa, tiukoilla ~ tiukilla).

Asetelma 19: Vaihtelu A : O ~ adjektiivien superlatiivissa ja monikossa
  Vartalo Superlatiivi Monikko
a : : o halva- halv-in halvo-i-
  tiuka- tiuk-in tiuko-i-
a : ~ o : o kiva- kiv-in ~ kivo-in kivo-i-
ä : : selvä- selv-in selv-i-
  tyhmä- tyhm-in tyhm-i-
A : ~ O : ~ O napaka- napak-in ~ napako-in napako-i-
  räväkä- räväk-in (~ räväkö-in) räväkö-i- (~ räväk(k)-i-)

Huom. Superlatiivin nominatiivi ja monikon instruktiivi ovat useimmilla adjektiiveilla samanlaiset, esim. selvin eroselvin sanoin, mutta joillakin instruktiivi on o:llinen, esim. Tämä mekko oli halvin vrt. Elokuva oli tehty halvoin trikein.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Äännejärjestelmä

Tavu ja sanapaino

Vokaalit sanan rakenteessa

Konsonantit sanan rakenteessa

Sananrajaisia äänneilmiöitä

Morfofonologinen vaihtelu

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Yleistä

Aspektuaaliset tilannetyypit

Verbi ja lauseen aspekti

Keston ilmaus ja lauseen aspekti

Verbiliitto ja lauseen aspekti

Aspektin ja kvantiteetin suhteesta

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot