Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Fonologia ja morfofonologia > Morfofonologinen vaihtelu > Vartalonloppuiset vokaalivaihtelut > Vaihtelu A : O ~ > § 48 Vartalonvaihtelu konditionaalissa ja superlatiivissa

§ 48 Vartalonvaihtelu konditionaalissa ja superlatiivissa

Asetelma 18 esittää vartalonvaihtelun konditionaalissa. Verbin vartalovokaali A säilyy isi-tunnuksen edellä (anta-isi). Pitkään AA-vokaaliin päättyvissä supistumaverbien vartaloissa vokaali lyhenee (hyppä-isi » § 52), muissa supistumavartaloissa lopun vokaaliyhtymä säilyy konditionaalin tunnuksen edellä (rupea-isi, katoa-isi-t, kerkiä-isi-mme, halua-isi-n). Kuitenkin puhutussa kielessä loppuvokaali voi kadota eA‑, OA- ja UA-loppuisista supistumavartaloista, jolloin vartalon lopussa on vain vokaaliyhtymän alkukomponentti (rupe-is, kato-isi-t, halu-isi-n » § 116 ryhmä g).

Asetelma 18: Vaihtelu A : A (~ ) verbien konditionaalissa
  (a)a-vartalot (ä)ä-vartalot
A : A aja- : aja-isi elä- : elä-isi
  kannatta- : kannatta-isi käsittä- : käsittä-isi
Supistumaverbi:    
A : hakkaa- : hakka-isi pelkää- : pelkä-isi
A : A ~ lohkea- : lohkea-isi ~ (puhek.) lohke-is(i) repeä- : repeä-isi ~
(puhek.) repe-is(i)
  halua- : halua-isi ~ (puhek.) halu-is(i)  
A : A kutia- : kutia-isi selviä- : selviä-isi

Superlatiivissa A-vartaloisten adjektiivien vartalon loppuvokaalin pääedustuma on kato (» asetelma 19). Vartalo voi kuitenkin joskus olla monikkovartalon vaikutuksesta myös O:llinen, esim. superlatiivi räväk-in ~ räväkö-in, kivin ~ kivoin, tiukin ~ tiukoin (» § 300; vrt. mon. räväköissä ~ räväkissä, kivoissa, tiukoilla ~ tiukilla).

Asetelma 19: Vaihtelu A : O ~ adjektiivien superlatiivissa ja monikossa
  Vartalo Superlatiivi Monikko
a : : o halva- halv-in halvo-i-
  tiuka- tiuk-in tiuko-i-
a : ~ o : o kiva- kiv-in ~ kivo-in kivo-i-
ä : : selvä- selv-in selv-i-
  tyhmä- tyhm-in tyhm-i-
A : ~ O : ~ O napaka- napak-in ~ napako-in napako-i-
  räväkä- räväk-in (~ räväkö-in) räväkö-i- (~ räväk(k)-i-)

Huom. Superlatiivin nominatiivi ja monikon instruktiivi ovat useimmilla adjektiiveilla samanlaiset, esim. selvin eroselvin sanoin, mutta joillakin instruktiivi on o:llinen, esim. Tämä mekko oli halvin vrt. Elokuva oli tehty halvoin trikein.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Äännejärjestelmä

Tavu ja sanapaino

Vokaalit sanan rakenteessa

Konsonantit sanan rakenteessa

Sananrajaisia äänneilmiöitä

Morfofonologinen vaihtelu

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot