Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Fonologia ja morfofonologia > Morfofonologinen vaihtelu > Vartalonloppuiset vokaalivaihtelut > Vaihtelu A : O ~ > § 48 Vartalonvaihtelu konditionaalissa ja superlatiivissa

§ 48 Vartalonvaihtelu konditionaalissa ja superlatiivissa

Asetelma 18 esittää vartalonvaihtelun konditionaalissa. Verbin vartalovokaali A säilyy isi-tunnuksen edellä (anta-isi). Pitkään AA-vokaaliin päättyvissä supistumaverbien vartaloissa vokaali lyhenee (hyppä-isi » § 52), muissa supistumavartaloissa lopun vokaaliyhtymä säilyy konditionaalin tunnuksen edellä (rupea-isi, katoa-isi-t, kerkiä-isi-mme, halua-isi-n). Kuitenkin puhutussa kielessä loppuvokaali voi kadota eA‑, OA- ja UA-loppuisista supistumavartaloista, jolloin vartalon lopussa on vain vokaaliyhtymän alkukomponentti (rupe-is, kato-isi-t, halu-isi-n » § 116 ryhmä g).

Asetelma 18: Vaihtelu A : A (~ ) verbien konditionaalissa
  (a)a-vartalot (ä)ä-vartalot
A : A aja- : aja-isi elä- : elä-isi
  kannatta- : kannatta-isi käsittä- : käsittä-isi
Supistumaverbi:    
A : hakkaa- : hakka-isi pelkää- : pelkä-isi
A : A ~ lohkea- : lohkea-isi ~ (puhek.) lohke-is(i) repeä- : repeä-isi ~
(puhek.) repe-is(i)
  halua- : halua-isi ~ (puhek.) halu-is(i)  
A : A kutia- : kutia-isi selviä- : selviä-isi

Superlatiivissa A-vartaloisten adjektiivien vartalon loppuvokaalin pääedustuma on kato (» asetelma 19). Vartalo voi kuitenkin joskus olla monikkovartalon vaikutuksesta myös O:llinen, esim. superlatiivi räväk-in ~ räväkö-in, kivin ~ kivoin, tiukin ~ tiukoin (» § 300; vrt. mon. räväköissä ~ räväkissä, kivoissa, tiukoilla ~ tiukilla).

Asetelma 19: Vaihtelu A : O ~ adjektiivien superlatiivissa ja monikossa
  Vartalo Superlatiivi Monikko
a : : o halva- halv-in halvo-i-
  tiuka- tiuk-in tiuko-i-
a : ~ o : o kiva- kiv-in ~ kivo-in kivo-i-
ä : : selvä- selv-in selv-i-
  tyhmä- tyhm-in tyhm-i-
A : ~ O : ~ O napaka- napak-in ~ napako-in napako-i-
  räväkä- räväk-in (~ räväkö-in) räväkö-i- (~ räväk(k)-i-)

Huom. Superlatiivin nominatiivi ja monikon instruktiivi ovat useimmilla adjektiiveilla samanlaiset, esim. selvin eroselvin sanoin, mutta joillakin instruktiivi on o:llinen, esim. Tämä mekko oli halvin vrt. Elokuva oli tehty halvoin trikein.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Äännejärjestelmä

Tavu ja sanapaino

Vokaalit sanan rakenteessa

Konsonantit sanan rakenteessa

Sananrajaisia äänneilmiöitä

Morfofonologinen vaihtelu

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot