Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Nollapersoona > Nollapersoona muissa lauseasemissa > Nolla kokijana ja omistajana > § 1361 Eron sai, jos puoliso oli noita

§ 1361 Eron sai, jos puoliso oli noita

Relationaaliset substantiivit, jotka viittaavat ihmisen erottamattomaan omistukseen, erityisesti ruumiinosiin ja persoonallisuuden osatekijöihin, edellyttävät omistajaa. Ilmipanematon omistaja voi osallistua nollaketjuun:

 
Kyllä 0 tämän syödä voi jos vaan 0:n luonto antaa periks. (k) | Jos kirjastoon on 0:n tehtävä matka, 0:n suhde siihen vaikeutuu ja häiriytyy. (k) | – Avioeroa 0 ei saanut, ja asumuserokin hyväksyttiin vain silloin, jos 0:n puoliso oli kerettiläinen tai noita. Naimisiin 0 ei saanut mennä uudestaan, jos 0:n edellinen puoliso eli. (l)

Sana oma tekee avointulkintaisissa tapauksissa selväksi, että substantiivi on tulkittava kuuluvaksi henkilölle, jota nolla tarkoittaa (» § 1456).

 
0:n Oma suu on aina lähinnä 0:aa. | – – kun 0:n omana tehtävänä oli valvoa että annettuja säännöksiä noudatettiin, kuinka 0 silloin voisi itse vastustaa ylempiensä päätöksiä? (k) | 0:n Oma vene tarjoaa 0:lle monipuolisimmat mahdollisuudet tutustua varsinaiseen saaristoon. (l)

Erottamattoman omistuksen tapauksissa nolla on yleensä ymmärrettävissä habitiiviadverbiaalin pikemmin kuin genetiivimääritteen paikalle:

 
Täällä jäätyy 0:lta ~ minulta korvat.

Huom. Muualla kuin nollaketjussa ei ole selvää, miten pitkälle voi puhua relationaalisen substantiivin avoimesta tulkinnasta. Lauseessa Taulu oli ripustettu niin että katse osui siihen väistämättä (k) NP katse voidaan ymmärtää geneeriseksi; sanan relationaalisuuden ja lauseen ihmisnäkökulman vuoksi tulkinta on myös nollapersoonamainen.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot