Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Fonologia ja morfofonologia > Vokaalit sanan rakenteessa > Diftongit eli tavunsisäiset vokaalijonot > Diftongit ja niiden vastineet puhutussa kielessä > § 24 i-loppuiset diftongit ja variaatio: punanen, punaanen, ottas

§ 24 i-loppuiset diftongit ja variaatio: punanen, punaanen, ottas

Sanan toisessa ja sitä seuraavissa tavuissa yleiskielen Vi-diftongeja vastaa murteissa joko V (i:n kato), VV (pitkä vokaali eli monoftongiutuma) tai Vi (i säilynyt). Pitkävokaalinen edustus rajoittuu eteläpohjalaismurteisiin.

 
pu.na.nen ~ pu.naa.nen ~ pu.nai.nen
sa.no ~ sa.noo ~ sa.noi ’sanoi’

ja.lol ~ ja.lool ~ ja.loil ’jaloilla’

i:tön lyhytvokaalinen edustus on tavallinen lounais‑, hämäläis- ja savolaismurteissa sekä pohjalaismurteissa – lukuun ottamatta eteläpohjalaismurteita – samoin kuin laajalti muussakin puhutussa kielessä varsinkin painottomissa tavuissa ja silloin kun i:llä ei ole merkitystä erottavaa tehtävää. Tällaisia muotoryhmiä ovat mm. OittA- ja Aise-verbit, inen- ja isA-nominit, tällaisten edelleenjohdokset ja monet adverbit, taivutuksen puolella konditionaali‑, imperfekti- ja monikkomuodot. Muissa kuin monikkomuodoissa i:ttömyys on yleistyvä ilmiö.

 
alottaa, lakasta | punanen, rattosa | alottaminen, punasuus | sillon, sekasin, viikottain
 
kysysin, ottas, (me) väsyttäs | (se) sano, kysy, makso | pahol ilmol, kauposta, isommissa talossa (MA)

Sivupainollisissa tavuissa ja distinktiivisissä asemissa i on yleisemmin säilynyt:

 
sekalainen vrt. sekanen | hakkais ’hakkaisi’ vrt. hakkas ’hakkasi’ | kellois ’kelloissa’ vrt. kellos ’kellossa’

Huom. Diftongin komponenttien välisestä h:sta » § 20.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Äännejärjestelmä

Tavu ja sanapaino

Vokaalit sanan rakenteessa

Konsonantit sanan rakenteessa

Sananrajaisia äänneilmiöitä

Morfofonologinen vaihtelu

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Yleistä

Teemapaikka ja teema-alkuiset lauseet

Esikenttä ja esikenttäalkuiset lauseet

Loppukentän järjestys

Adverbiaalimääritteiden ja partikkelien sijainti

Lausekkeiden sisäinen järjestys

Hajarakenteet

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot