Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Fonologia ja morfofonologia > Vokaalit sanan rakenteessa > Diftongit eli tavunsisäiset vokaalijonot > Diftongit ja niiden vastineet puhutussa kielessä > § 24 i-loppuiset diftongit ja variaatio: punanen, punaanen, ottas

§ 24 i-loppuiset diftongit ja variaatio: punanen, punaanen, ottas

Sanan toisessa ja sitä seuraavissa tavuissa yleiskielen Vi-diftongeja vastaa murteissa joko V (i:n kato), VV (pitkä vokaali eli monoftongiutuma) tai Vi (i säilynyt). Pitkävokaalinen edustus rajoittuu eteläpohjalaismurteisiin.

 
pu.na.nen ~ pu.naa.nen ~ pu.nai.nen
sa.no ~ sa.noo ~ sa.noi ’sanoi’

ja.lol ~ ja.lool ~ ja.loil ’jaloilla’

i:tön lyhytvokaalinen edustus on tavallinen lounais‑, hämäläis- ja savolaismurteissa sekä pohjalaismurteissa – lukuun ottamatta eteläpohjalaismurteita – samoin kuin laajalti muussakin puhutussa kielessä varsinkin painottomissa tavuissa ja silloin kun i:llä ei ole merkitystä erottavaa tehtävää. Tällaisia muotoryhmiä ovat mm. OittA- ja Aise-verbit, inen- ja isA-nominit, tällaisten edelleenjohdokset ja monet adverbit, taivutuksen puolella konditionaali‑, imperfekti- ja monikkomuodot. Muissa kuin monikkomuodoissa i:ttömyys on yleistyvä ilmiö.

 
alottaa, lakasta | punanen, rattosa | alottaminen, punasuus | sillon, sekasin, viikottain
 
kysysin, ottas, (me) väsyttäs | (se) sano, kysy, makso | pahol ilmol, kauposta, isommissa talossa (MA)

Sivupainollisissa tavuissa ja distinktiivisissä asemissa i on yleisemmin säilynyt:

 
sekalainen vrt. sekanen | hakkais ’hakkaisi’ vrt. hakkas ’hakkasi’ | kellois ’kelloissa’ vrt. kellos ’kellossa’

Huom. Diftongin komponenttien välisestä h:sta » § 20.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Äännejärjestelmä

Tavu ja sanapaino

Vokaalit sanan rakenteessa

Konsonantit sanan rakenteessa

Sananrajaisia äänneilmiöitä

Morfofonologinen vaihtelu

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot