Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana > Kuin-rakenteet > Kuin-rakenteen lausemaisuus > § 1174 Omanlaisensa rakennetyyppi

§ 1174 Omanlaisensa rakennetyyppi

Kuin-rakenne on tavallisesti elliptinen: siinä esitetään vain verrattavasta eroava, kontrastoitava osa. Rakenteeseen voi sisältyä lauseke tai lausekkeen osa (a) taikka useampia lausekkeita (b). Toisaalta kyseessä voi olla myös finiittiverbillinen lause (c).

(a)
Auto hajosi kuin pahvilaatikko – –. (k) | Teillä on parempaa kahvia kuin meillä, – –. (k) | Lisäksi viime suvena etsittiin eri pöpöjä kuin edellisenä. (l) | Parakleetin ohjesääntö on monessa kohdin väljempi kuin uudistuneiden luostareiden. (k) | Silti yhä edelleen kaupunkina oleminen on tietysti huomattavasti hienompaa kuin pelkkänä kuntana. (l)
(b)
Joku nimesi hänet pubissa Euroopan rumimmaksi mieheksi, joka ei ymmärrä jääkiekosta senkään vertaa kuin KuPSin kannattaja jalkapallosta. (l) | Yhdessä ne voivat saada 145, ehkä jopa 150 kansanedustajapaikkaa, yhtä paljon kuin vanha kansanrintama heti sodan jälkeen. (l)
(c)
Biisi eteni perustyylillä samaan tapaan kuin on totuttu kuulemaan nyt juhlakiertueella ja viime vuoden keikoilla. (E) | – – haaste on ilmeisesti vielä paljon kovempi kuin keväällä osattiin kuvitella. (l) | Ihmiset puhuvat elämästään juhlallisin ilmaisuin, on kuin kuuntelisi Aki Kaurismäen dialogia. (l)

Vertailuilmauksen täydennyksenä toimivalla kuin-rakenteella on sekä rinnasteisen että alisteisen lauseen ominaisuuksia, mutta se muodostaa oman tyyppinsä ja on vähemmän lausemainen. Kuin-rakenteessa voi olla refleksiivinen possessiivisuffiksi, jonka korrelaattina on hallitsevan lauseen subjekti. Tämä osoittaa kuin-rakenteen vähäisempää lausemaisuutta, sillä refleksiivinen possessiivisuffiksi saa tavallisesti tulkintansa saman lauseen sisältä (» § 1447).

(d)
Ikääntyneet naiset juovat Ahvenanmaalla selvästi enemmän alkoholia kuin samanikäiset sisarensa muualla maassa. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Yleistä

Lause lauseen jäsenenä

Että-lause adjektiivin ja adverbin yhteydessä

Että- ja kysymyslause substantiivin määritteinä

Relatiivilauseet

Kuin-rakenteet

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot