Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Numeraalit > Numeraalit sanaluokkana > Numeraalien ominaispiirteet > § 772 Miten numeraalit eroavat muista nomineista

§ 772 Miten numeraalit eroavat muista nomineista

Numeraalit eroavat muista nomineista eräiltä kieliopillisilta ominaisuuksiltaan. Ensinnäkään ne eivät saa totaaliobjektina n-päätettä (» § 934935). Objektina numeraalilla on siis vain kaksi sijavaihtoehtoa, partitiivi ja nominatiivi (kuitenkin » § 775777). Tällaisia tosin ovat numeraalien lisäksi pitkälti myös kvanttoripronominit moni, usea ja harva (» § 764).

(a)
Meidän avullamme saatte kaksi mahdollista tulevaisuutta. (k) ~ saatte tulevaisuuden ~ *saatte kahden tulevaisuuden

Numeraaliin liittyy yleensä substantiivi, joka ilmaisee, minkä lukumäärästä on puhe. Sekä substantiivi että numeraali ovat muodoltaan yksiköllisiä, vaikka merkityksen kannalta onkin kyse joukosta (monikkotapauksista » § 774). Substantiivin ja numeraalin syntaktinen suhde on kaksijakoinen. Yksikön nominatiivissa olevaan numeraaliin liittyy yksikön partitiivissa oleva substantiivilauseke (b). Muissa sijoissa kuin nominatiivissa numeraali kongruoi substantiivin kanssa samaan tapaan kuin adjektiivimääritteet (c). Kummassakin tapauksessa myös kokonaisuus on tyypiltään NP (tarkemmin » § 789).

(b)
Hannalla on [NP kolme [NP pientä lasta]].
(c)
[NP Kolmessa pienessä lapsessa] on melkoisesti puuhaa.

Yleisiä numeraalien kanssa esiintyviä substantiiveja ovat mittayksikköä tarkoittavat vuotta, metriä, litraa, prosenttia, kappaletta jne. Ne käyttäytyvät hieman toisin kuin muut NP:t numeraalin yhteydessä, sillä numeraalin ja mittasanan yhdistelmä toimii itsekin määränilmauksena, johon voi vielä liittyä NP: kolme litraa maitoa (» § 592).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Yleistä

Numeraalit sanaluokkana

Moniosaiset numeraali-ilmaukset

Numeraali substantiivilausekkeessa

Numeraalit muissa kuin lukumäärän ilmauksissa

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot