Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Numeraalit > Moniosaiset numeraali-ilmaukset > Murto- ja desimaaliluvut > § 782 Kolmannes ja kaksi kolmasosaa

§ 782 Kolmannes ja kaksi kolmasosaa

Kokonaisuuden elatiivirakenteessa esiintyviä murtolukusanoja ovat järjestyslukujen edelleenjohdokset kuten kolmannes, neljännes ja näitä vastaavat yhdyssanat kuten kolmasosa, neljäsosa, sadasosa, sadaskymmenesosa. Ne ovat substantiiveja, kuten sana osa, ja saavat totaaliobjektina n-päätteen:

(a)
Ikea osti viime vuonna lähes neljänneksen suomalaisen huonekaluteollisuuden viennistä. (l)

Tyypit kolmannes ja kolmasosa käyttäytyvät kuten prosentti-ilmaukset, esim. lähes 25 % viennistä. Niitä voidaan laskea samaan tapaan kuin prosentteja, jolloin tuloksena on periaatteessa ääretön joukko moniosaisia murtolukuilmauksia: kaksi kolmannesta, viisi kahdeksastoistaosaa. Nämä ovat sisäiseltä rakenteeltaan samanlaisia kuin numeraalin sisältävät lausekkeet: jos lukusana on nominatiivissa, osasana on yksikön partitiivissa (b), mutta muissa sijoissa lukusana kongruoi osasanan kanssa (c). Sen sijaan NP, jonka osasta on kysymys, on elatiivissa (b).

(b)
Noin seitsemän kymmenesosaa vuonna 1996 toteutuvien palkankorotusten aiheuttamasta työvoimakustannusten lisäyksestä päätyy siten eri teitä veroina yhteiskunnalle. (l)
(c)
Neljällä viidesosalla Suomen työikäisistä on edelleen kesäloma. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Yleistä

Numeraalit sanaluokkana

Moniosaiset numeraali-ilmaukset

Numeraali substantiivilausekkeessa

Numeraalit muissa kuin lukumäärän ilmauksissa

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot