Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana > Relatiivilauseet > Restriktiiviset ja epärestriktiiviset relatiivilauseet > § 1165 Mitä on restriktiivisyys ja epärestriktiivisyys?

§ 1165 Mitä on restriktiivisyys ja epärestriktiivisyys?

Relatiivilauseet tulkitaan restriktiivisiksi eli rajaaviksi tai tarkentaviksi (» § 1166) taikka epärestriktiivisiksi eli lisääviksi tai kuvaileviksi (» § 1167). Restriktiivinen relatiivilause rajaa NP:n mahdollisten tarkoitteiden alaa, esim. ilmauksessa lapset jotka ovat aamuvirkkuja mahdollisia lapsia on vähemmän kuin määritteettömässä ilmauksessa lapset (a). Vastaavasti rajaava on adjektiivimäärite ilmauksessa aamuvirkut lapset. Epärestriktiivinen relatiivilause taas esittää lisätietoa tarkoitteesta rajaamatta sen alaa. Se toimii rakenteellisestikin lisäyksenä (» § 1069) ja sisältää usein jonkin kommenttiadverbiaalin kuten muuten, kyllä; usein se on lauseessa parenteettisena (b).

(a)
Valitsin kauneimman viinipullon, jonka löysin. | Sanomalehti, joka ei vastaa näihin kysymyksiin, on minulle hyödytön. (E)
(b)
Valitsin kauneimman viinipullon, jonka sitten tyhjensin. | Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton, joka toimii keulakuvana tupakoinnin vastaisessa kampanjassa, ei itse ole päässyt täysin eroon pahasta tavastaan. (l) | Nurmijärven Kivi-juhlat ovat Suomen vanhin kesäteatteritapahtuma, joka järjestetään nyt 53. kerran. (l) | Tässä sinulle hieman Nettikirjoittajakoulun palautetta tekstistäsi – –, joka muuten olikin melkoisen pitkä kirjoitus, – –. (E) | Sir Isaac Newton keksi differentiaalilaskennon (joka oli ensimmäinen jättiaskel kohti nykyaikaista matematiikkaa) kolmesataa vuotta sitten Englannissa. (l)

Lauseeseen liittyvä relatiivilause on aina epärestriktiivinen (» § 1167 esim. h). Restriktiivinen ja epärestriktiivinen relatiivilause eivät kuitenkaan aina erotu toisistaan selvästi, eikä erottelu kaikissa yhteyksissä ole olennainenkaan.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Yleistä

Lause lauseen jäsenenä

Että-lause adjektiivin ja adverbin yhteydessä

Että- ja kysymyslause substantiivin määritteinä

Relatiivilauseet

Kuin-rakenteet

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot