Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Modaaliverbit > Nesessiiviset modaaliverbit > Väljämerkityksiset täytyy ja pitää > § 1573 Velvollisuus, olosuhteiden pakko ja päättely

§ 1573 Velvollisuus, olosuhteiden pakko ja päättely

Nesessiivisillä modaaliverbeillä eli nesessiiviverbeillä on kolmenlaista käyttöä: deonttisessa merkityksessä käytettynä niillä ilmaistaan velvollisuutta, jolloin niiden funktiona voi 2. persoonassa olla puhuteltavan toiminnan ohjailu. Toiseksi nesessiiviverbeillä kuvataan pakkoa, joka aiheutuu fyysisistä tai psyykkisistä olosuhteista. Kolmas tehtävä on episteemisen päättelyn osoittaminen: kyseessä on tapahtuman todennäköisyyden arvioiminen. (Nesessiiviverbien ilmaisemasta praktisesta tarkoituksenmukaisuudesta » § 1555.) Kaksi yleistä nesessiiviverbiä pitää ja täytyy ovat joissakin konteksteissa keskenään synonyymisia:

 
Vapaus ei ole perittyä omaisuutta, se täytyy (~ pitää) joka hetki lunastaa uudelleen. (k)
 
A: Sun täytyy siltä kysellä. Em mä tiedä sen enempää,
B: Joo. Mun pitää soittaa sille huomenna sitte. (p)

Verbien tulkinnat eroavat kuitenkin sen mukaan, mikä persoona‑, tempus- tai modusmuoto on kyseessä, vrt. Joku puhuu psyykkaamisesta radiossa. Sen täytyy olla Veltto (l) [päätelmä], mutta: Sen pitää olla Veltto [vaatimus].

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot