Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Modaaliverbit > Nesessiiviset modaaliverbit > Väljämerkityksiset täytyy ja pitää > § 1573 Velvollisuus, olosuhteiden pakko ja päättely

§ 1573 Velvollisuus, olosuhteiden pakko ja päättely

Nesessiivisillä modaaliverbeillä eli nesessiiviverbeillä on kolmenlaista käyttöä: deonttisessa merkityksessä käytettynä niillä ilmaistaan velvollisuutta, jolloin niiden funktiona voi 2. persoonassa olla puhuteltavan toiminnan ohjailu. Toiseksi nesessiiviverbeillä kuvataan pakkoa, joka aiheutuu fyysisistä tai psyykkisistä olosuhteista. Kolmas tehtävä on episteemisen päättelyn osoittaminen: kyseessä on tapahtuman todennäköisyyden arvioiminen. (Nesessiiviverbien ilmaisemasta praktisesta tarkoituksenmukaisuudesta » § 1555.) Kaksi yleistä nesessiiviverbiä pitää ja täytyy ovat joissakin konteksteissa keskenään synonyymisia:

 
Vapaus ei ole perittyä omaisuutta, se täytyy (~ pitää) joka hetki lunastaa uudelleen. (k)
 
A: Sun täytyy siltä kysellä. Em mä tiedä sen enempää,
B: Joo. Mun pitää soittaa sille huomenna sitte. (p)

Verbien tulkinnat eroavat kuitenkin sen mukaan, mikä persoona‑, tempus- tai modusmuoto on kyseessä, vrt. Joku puhuu psyykkaamisesta radiossa. Sen täytyy olla Veltto (l) [päätelmä], mutta: Sen pitää olla Veltto [vaatimus].

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot