Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet > Yleistä > Rinnastussuhteen konjunktiot > § 1081 Vaikka, joskin, ellei lausekkeen sisällä

§ 1081 Vaikka, joskin, ellei lausekkeen sisällä

Lausekerinnastuksessa esiintyy paitsi rinnastuskonjunktioita myös adverbiaalikonjunktioita vaikka(kin), joskin, jos kohta (» § 818). Tämä on tavallista etenkin substantiivin etumääritteiden liitoksissa: kytketyt elementit ovat samassa syntaktisessa suhteessa niitä hallitsevaan kolmanteen jäseneen nähden. Jos esiintyy kiteymissä kuten yksi jos toinenkin.

 
Puistoissa pissiminen on [vasta parin vuosikymmenen ikäinen joskin edelleen leviävä] vappuhuvi. (l) | Sana ”aikakauslehti” tuonee yleensä mieleen värikkään yleisöaikakauslehden, joka kyllä on [vain yksi, jos kohta näkyvin] osa laajaa lehtiryhmää. (A) | [Samanlaisia vaikka pienempiä] mielenosoituksia ”demokratian puolesta” pidettiin kaikissa Argentiinan suurissa kaupungeissa. (l) | 72,5 kg:n painorajoitus on hyvin [keinotekoinen vaikkakin ymmärrettävä] tapa erotella soutajat kahteen kastiin. (l) | Kekkosen voiman päivinä [yksi jos toinenkin] selvästi pelkäsi esiintyä avoimesti. (l)

Adverbiaalikonjunktiot ellei ja jollei voivat esiintyä sellaisissa skalaarisissa liitoksissa, jotka ovat enemmän rinnasteisia kuin alisteisia. Niihin sulautuneen finiittisen kieltoverbin takia kyse ei kuitenkaan ole esim. pelkästä kahden adjektiivi- tai substantiivilausekkeen liitoksesta, vaan kieltoverbillinen jakso on lausemainen.

 
Nykyisin menetykset ovat useamman satasen, ellei tuhansienkin markkojen luokkaa. (l) | Suuri osa elintärkeistä moottoriteistä on vaurioitunut ja sadat elleivät tuhannet talot ovat tuhoutuneet. (l) | Laatu osoittautui jollei korkeaksi niin ainakin tasaiseksi (l) | Terve talonpoikaisjärki ja ihmistuntemus alkavat olla vähintäänkin yhtä tärkeitä, jolleivät tärkeämpiäkin kuin juristin taidot (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Lausekkeiden, sanojen tai sananosien rinnastus

Lauseiden rinnastus ja lisäys

Semanttisia suhteita

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot