Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet > Semanttisia suhteita > Kontrastiiviset suhteet > Korrektiivinen suhde > Korrektiivisen suhteen konjunktiot vaan, mutta > § 1107 Ei vain – vaan myös

§ 1107 Ei vain – vaan myös

Additiivis-kontrastoivia ovat ei vain ~ ainoastaan ~ pelkästään – vaan myös ‑ilmaukset, joissa fokuspartikkelin vaikutusalassa oleva luonnehdinta osoitetaan yksin riittämättömäksi (vrt. paitsi–myös » § 1097).

 
– – päihdeklinikan asiakas ei ole enää vain alkoholin suurkuluttaja, vaan hän on usein myös lääke- tai huumekoukussa. (l) | Yleensä aseelliset interventiot eivät ole olleet pelkästään humanitäärisiä interventioita vaan niillä on myös ollut poliittisia pyrkimyksiä. (l) | – – demariväen maakuntajuhla ei ole pelkkää ryppyotsaista politikointia, vaan mukana on muutakin. (l)

Ensimmäisen esimerkin merkitys on ’odotuksenmukaista olisi, että päihdeklinikan asiakas on vain alkoholin suurkuluttaja’, mutta odotus kumotaan lisäämällä muut riippuvuudet. Ilmaus on siis additiivinen: molemmat kytkettävät pätevät. Keskeistä on elementtien vastakkainasettelu.

Tulkinta ’ei vain – vaan myös’ saattaa syntyä ilman jälkijakson myös-partikkeliakin:

 
Autoja ei keräillä pelkästään huvin vuoksi, vaan ne ovat tuottavia sijoituskohteita. (l) | Rahaliiton perustaminen ei ole pelkkä poliittinen symboli, vaan sitä puolustavat käytännön syyt. (l)

Ei vain – vaan myös ‑konstruktioissa kieltosana esiintyy myös taipumattomana » § 1625):

 
Poliitikot pettävät ei vain kansaa, vaan myös itseään. (A) | Hänen on siten sairaalalaitoksessa opittava ei ainoastaan omaa rooliaan, vaan myös lukuiset siihen liittyvät roolit. (ou)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Lausekkeiden, sanojen tai sananosien rinnastus

Lauseiden rinnastus ja lisäys

Semanttisia suhteita

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot