Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet > Semanttisia suhteita > Kontrastiiviset suhteet > Poikkeussuhde: paitsi, mutta, vain > § 1110 Vain, muuten kuin, lukuun ottamatta

§ 1110 Vain, muuten kuin, lukuun ottamatta

Fokuspartikkelia vain käytetään ilmauksissa, joissa ensin esitetään yleistys, johon vain-jakso esittää poikkeustapauksen tai rajauksen. Tällöin suhteeseen saattaa sisältyä samantapaista restriktiivisyyttä kuin mm. tosin-ilmauksiin (» § 1142).

(a)
Me pätkimme [ohjelmasta] kaikki löysät pois, vain vitsi näytetään. (l) | Henkilövahingoilta säästyttiin, vain sisällä ollut talon emäntä sai palovammoja. (l) | Suomessa ei ole naisasialiikettä, on vain muutama kellokas, joka esittäytyy sukupuolensa virallisena äänenä. (l)

Poikkeusta yleistykseen esitetään myös muuten kuin ‑alkuisella tavan adverbiaalilla. Yleistys on kieltolauseen muodossa, jolloin esim. ilmaus ei voida onnistua muuten kuin yrittämällä vastaa merkitykseltään käänteisesti vain-ilmausta voidaan onnistua vain yrittämällä (b). Yleistyksenä on harvemmin myönteinen lause, jolloin sanayhdistelmä muuten kuin on periaatteessa korvattavissa paitsi-partikkelilla (c).

(b)
Hirvikärpästen määrään ei voida vaikuttaa juuri muuten kuin hirvikantoihin puuttumalla. (l) | En halua kommentoida tutkimuksia muuten kuin että ne etenevät, – –. (l) | – – työntekijöiden kohdalla ei kesän aikana näytä tapahtuneen erityisempää käännettä muuten kuin että – – pessimismi on hiljalleen lieventynyt. (l)
(c)
Autoilijoita kehotettiin välttämään ajamista muuten kuin hätätilanteissa. (l) | – – oikeudenkäynti on julkistettu salaiseksi muuten kuin päätösten osalta. (l)

Lauseketasolla poikkeussuhdetta ilmaisee myös adposition lukuun ottamatta sisältävä lauseke:

(d)
Hevosurheilulla ei merkittävyydestään huolimatta ollut lainkaan erikoiskoulutettuja ihmisiä eikä tutkimusta puhdasta eläinlääketiedettä lukuun ottamatta. (l) | Muilta osin kärki jatkoi ennallaan lukuun ottamatta Chrysler Grand Voyagerin harppausta seitsemänneltä sijalta neljänneksi. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Lausekkeiden, sanojen tai sananosien rinnastus

Lauseiden rinnastus ja lisäys

Semanttisia suhteita

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot