Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Passiivi ja passiivimaiset rakenteet > Monipersoonaiset passiivit > Passiivisia verbiliittoja > Muutospassiivi ja yksipersoonainen passiivi > § 1337 Sinä tulet valituksi vs. Sinut valitaan

§ 1337 Sinä tulet valituksi vs. Sinut valitaan

Muutospassiivi on merkitykseltään lähempänä vastaavaa yksipersoonaista passiivia kuin aspektiltaan statiivinen tilapassiivi (» § 1340). Yhteistä muutos- ja yksipersoonaiselle passiiville on implikaatio, että ilmipanematon tekijä on ihminen; esim. lause Puu voi tulla kaadetuksi ei kuvaa tuulen tai lahoamisen vaikutuksia (kuten voi kuvata Puu voi kaatua; » § 1344). Implisiittinen tekijä on muutospassiivissa kuitenkin enemmän taka-alalla. Sellaisissa tapauksissa kuin (a) muutospassiivi hälventää implikaation tekijän aktiivisesta roolista, jonka yksipersoonainen passiivi, esim. Jos sinut valitaan, välittäisi. Esimerkkiin (b) verrattuna yksipersoonainen passiivi Jotta kertomus oikaistaisiin voitaisiin tulkita muita velvoittavaksi.

(a)
Jos tulet valituksi, milloin voit aloittaa? [työhönottohaastatteluissa toistuva ilmaus] | Nykyisen hallituksen valtiovarainministeri Esko Ollila tulee tuskin enää valituksi. (l)
(b)
Jotta edellä mainittu tuhoutumiskertomus tulisi oikaistuksi todettakoon, että suomalaisten hyökkäys Itä-karjalaan eteni – –. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Yleistä

Yksipersoonainen passiivi

Monipersoonaiset passiivit

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot